«دیزباد وطن ماست»-  حامیان محیط زیست مشهدی و نیشابوری همه ساله به دیزباد آمده اند و به پاک سازی حوزه دیزباد پرداخته اند.به گزارش دیزباد وطن ماست، این حرکت نیک شان حامی محیط زیست همیشه با استقبال شایسته شورا همراه بوده و مطمئناً در ارتقاء فرهنگ، پاکیزگی و حفظ محیط زیست نقش مؤثری خواهد داشت.

مشاهده متن کامل ...