کتاب، یعنی سر پایین آوردن و گوش دادن به حرف دیگری. برای همین است که ذاتا نقیضه ی قدرت است. و قدرت حتی اگر تنها کارش ساختن کتابخانه باشد، فقط برای این است که نمی تواند نمایشی بهتر از آن بدهد و بهتر از آن نمی تواند از دستش خلاص شود. برای همین است که حاصل کتاب خواندن دانایی نیست..آگاهی به نادانی است. +ویران می آیی | حسین سناپور | 180 ص

مشاهده متن کامل ...