پایان نامه انتزاع یا تجدید (آبستره) هنر همواره بین تجرید تا واقعیت در نوسان است. در واقع برای هر دو حد مطلقی وجود ندارد. هیچ هنرمندی نمی تواند به صورت صد در صد مدعی تجرید گرایا صد در صد واقعگرا باشد. در نتیجه هر هنرمندی با توجه به بینش خود بیش تر واقعگرا یا تجدید گرا است. هنر تجرید در میان نمایش هنرهای دیداری در طول تاریخ شایع ترین و پرتداوم ترین هنرها بوده است و در تمام ادوار تاریخ خصوری فعال داشته است. تجرید هم در نزد جوامع ابت و هم در نزد متمدن شهری ... دریافت فایل

مشاهده متن کامل ...