پایان نامه عملی اطمینان نمایشنامه ای در سه صحنه یک اتاق نشیمن معمولی و ساده، عصر یک روز تعطیل امین روی کاناپه ای دراز کشیده و مینا در حالی که بشقاب میوه ای روی پایش قرار دارد روی مبلی نزدیک امین نشسته و مشغول پوست کندن میوه است. سعید و ستاره نین واحد آپارتمان طبقه ی بالای آنها هستند که به سفر رفته اند و کلید منزلشان را به آنها داده اند تا مینا و امین مراقب آپارتمان آنها باشند. مینا خوش به حال سعید و ستاره [مکث] ببینم امین، بیداری هنوز؟ امین ... دریافت فایل

مشاهده متن کامل ...