پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی

خاطرات..
درخواست حذف اطلاعات
خاطراتت صف کشیده اند ! یکی پس از دیگری … حتی بعضی هاشان آنقدر عجولند که صف را بهم زده اند ! و من … فرار می کنم از فکر به تو مثل رد آهنگی که … خیلی دوستش دارم خیلی ! . . . شاید تو… سکوت میان کلامم باشی! دیده نمیشوی اما من تو را احساس می کنم! شاید تو …. هیاهوی قلبم باشی! شنیده نمیشوی اما من تو را نفس می کشم! . . . دلایل بودنم را مــــــــرور میکنم هر روز! هر روز از تعدادشان کــــــــم میشود! آ ین باری که شمردمشان تنها یک دلیل برایم مانده بود..! آنهــــــــــم دیدن تو بود !! . . . ســــر زده بیــــــا … کمــــــﮯ آشفتــــگی بــــد نـیست … آن وقــــــت … تکــــــاندن ِ شانــــــه هاﮮ ِ پُـر غُـبــــــار و مُرتب ِ موهــــــاﮮ ِ پریـشــــــانت ، بهانـــــــﮧ اﮮ مـﮯشود براﮮ ِ زندگـــــــﮯ . . .

مشاهده متن کامل ...
ســــ ـــ ـــخت است...
درخواست حذف اطلاعات
ســــ ـــ ـــخت است...سخت است درک دخــــ ـــــتری که غــ ـــم هایـــــ ـش را خودش میـــ ــداند و دلش ...که همه تنـــ ـــــ ـــــها لبــــخـــندهایش را میبینند ؛که حســــ ــــــ ـــــرت میـــــخورند بـــخاطر شاد بودنــــ ــــ ـــش ...بخاطر خنده هایـــــــ ــــــــ ــــش ...... و هیــــــ ـــــــــ ــــــچ جز همان دختـــــ ـــــر نمیــ ـــداند چقدر تنهاســ ـــــت ...که چقدر میـــــــــ ـــــــ ـــــترسد ...از باخـــــــــ ــــــــتن ...از اعتــــ ــــــ ــــــمادِ بی حاصلش ...از یــــــ ـــــــــ ــــــخ زدن احساس و قلبــــــ ـــــــ ــــش ...از زندگــــــ ـــــــــــ ــــــی ...

مشاهده متن کامل ...
یـه زَن"...
درخواست حذف اطلاعات
بـبـیـن دخـتـر خـانـوم. . . . تـو هـرچـقـدر هـم تـو زنـدگـیـت مـغـرور بـاشـی بـه یـه نـفـر احـتـیـاج داری. . . . یـکـی کـه مـتـوجـه بـشـه دسـتـت رو مـوقـع آشـپـزی بـریـدی و نـگـران نـگـات کـنـه! یـکی کـه اجـازه ی پـوشـیـدن یـه سـری لـبـاسـهـارو بـهـت نـده! یـکـی کـه رفـتـن بـه یـه سـری جـاهـارو بـرات قـدغـن کـنـه! "یـه مَـرد" بـبـیـن آقـا پـسـر. . . . یـه قـانـونـی هـسـت کـه مـیـگـه: تـو هـرچـقـدر هـم کـه قـوی بـاشـی بـه یـه نـفـر احـتـیـاج داری. . . . یـکـی کـه وقـتـی از خـسـتـگـی بـا جـوراب خـوابـت مـیـبـره اونـارو از پـات در بـیـاره! یـکـی کـه تـو مـهـمـونـی بـرات مـیـوه پـوسـت بـگـیـره! یـکـی کـه بـهـانـه ی از خـواب بـیـدار شـدنـت بـاشـه! "یـه زَن"

مشاهده متن کامل ...
בخـتـرآ...
درخواست حذف اطلاعات
...یــه سرے בخـتـرآ هـَسـتـَن .. فـَقـَط {تیــپ مـِشـکـے} مـے زَنـَن ... {عـَطـر خـآص} مـے زَنـَن ... بـے تـَوَجـہ بـہ {اَطـرآف و حـَرفـآ و نـگـآه هـآے مـَرבم }... رو {نیمـکـَت پـآرکــ } مــیـشــیـنـن , {آروم و شمـُرבه} حـَرف مـے زَنـَن ... تـو جـَمـع {آروم} میشیـنـَن و فـَقـَط {گـوش میـבَن} ... ایــن בخـتـرآ اَز اَوَل اینـطورے نـَبـوבَن ... اینــآ یـہ زَمـآنـے خیـلـے {شیـطون} بـوבَن ... عـآشـق {پـآشـنـہ بـُلـَنـב} و {رَقـص} بـُوבَن ... تـو جـَشـنـآ {بـهـتـَریـن رَقـآص} بـُوבَن ... شیـطـون و {پـُر هـَیـجـآن} بـُوבَن ... ایـن בخـتـرآ یـہ روز {یـکـے} اومـَב تـو زنـבگیشــون اَز اعتـمـآבشـون {بـَבتـَریـن سـو استـفـآבه} و کـَرב و رَفـت ... ایـن בخـتـرآ {خیـلـے خـآصـَ ـن} ... בیگـہ {هیـچ چیــزے} و قـَبـول نـَבآرَن ... سـَعــے نـَکـُـن بـہ {בنیـآشـون} وآرב بشـے ... اینــآ {هیـچ کـَسـے} و بـہ בنیـآے جـَבیـבشـون {رآه نمـیـבَن} ... ایـن בخـتـرآ سـَر {سـَخـت تـَریـن} آבَم هـآے בنیـآن..

مشاهده متن کامل ...
تولدم4روزپیش...
درخواست حذف اطلاعات
تیـــڪ تـآڪ!تیـــڪ تـآڪ!چیزے بـہ تــولـבم نــَمآنـבهتیـــڪ تـآڪ!تیـــڪ تـآڪ!مـآבرم از בرב بــہ خـود مے پیچیــבمـטּ و خُـבآ בست בر בست هـم قـבم میــزבیم בر خیـآبـآטּ بهشتــــ تیـــڪ تـآڪ!تیـــڪ تـآڪ! بلا ه بدنیـآآآآآآ اومدمـــــــــ 4روزه از تولدم میگذره 18سالگیم مبارک

مشاهده متن کامل ...
ـــــــــآ....
درخواست حذف اطلاعات
دنیای غریبیســــــــت.... دیگه نه "شلوار "نشونه ی فقره نه "سکــوت" علامت رضــاست دیگه "حجـــاب" همـ ارزش نیــســـت دنیــــــــای غریـبـیــست ارزشــــــــــها عـــــــــــوض شده.. "عوضـــــــی ها" ،باارزش شدن .......آבґ بَعضـﮯ פּقتـآ بـآیـَב بـہ פֿـפּבش یـہ سیلـﮯ بـزَنـہ و بـگـہ :اَحمَق , نمیـפֿــפּاבتانقَـב خـُפּבتـפּ ڪـפּچیـڪ نَـڪלּ :|

مشاهده متن کامل ...
دوستـــــــ دختر...
درخواست حذف اطلاعات
یکی از ﺧﻮبی های ﻣﻘﻨﻌﻪ ﺳﺮ ﮐﺮﺩﻥ ﺗﻮ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ ﺳﺮﮐﻼﺱ ﻫﻨﺪﺯﻓﺮﯼ ﻣﯿﺬﺍﺭﯼ ﺗﻮ ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺎ ﺩﻗﺖ ﺧﯿﺮﻩ ﻣﯿﺸﯽﺑﻪ ﺍﺳﺘﺎﺩ!ﺍﺧﺮ ﮐﻼﺳﻢ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﻣﯿﮕﻪ ﺁﻓﺮین ﺩﺧﺘﺮﻡ شما ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺏ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯿﮑﻨﯽ!دخترا قدر بدونید.پاســخ دختر های کشور های مختـلف برای سوال:اگه ت تــورو بزنه چی کار میکنی؟دختر اروپــایی : گریه میکنمدختر آمــریکایی: غصه میخورمدخـــتــــرایــــرانــــی : اون کی باشه که منو بزنه با پشت دست یکی میزنم 9سال از زندگی عقب بیفته :|بــیایــــد با های خود مهربان باشید :)) < . طرف اس ام اس داده شناختی منو ؟؟؟منم جواب ندادم نه والله ... شما ؟؟؟میگه خاک تو سرت تم شماره جدید گرفتم چطور دست خطم رو نشناختی ؟؟ من سرمو کجا بکوبم ؟؟؟

مشاهده متن کامل ...
خستـــــــــــــــــــــــــم
درخواست حذف اطلاعات
خدایا چرا هرچی صدات میکنم جوابمونمیدی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟چرابه گریه هام محل نمیددددی؟؟؟؟؟؟؟؟؟چرا دستمو نمیگیری؟؟؟؟؟؟؟؟؟خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدآیآمیشـــــــــــــــــــــــــه بیــــــــــــــــــــــــآم پیشــــــــــــــــــــــــت؟؟؟؟؟؟؟؟خستــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ازهمه چی!خدایا منو باخودتـــــــــــــــ ببر

مشاهده متن کامل ...
مورد داشتیــــــــــــــــم....
درخواست حذف اطلاعات
مورد داشتیم طرف تو پروفایلش زده بوده فرانسه زندگى مى کنه ، بعدش تو دوشنبه بازار دیده شده .. .. مورد داشتیم تو علایقش نوشته: غذای مورد علاقه ام استیک آبدار با سس قارچ به همراه ریزوتو و اسپاگتی بولونز و کمی مارتینی بعد تو صف نذری به علت ازدحام جمعیت ، قابلمه بغل دستیاش خورده تو سرش و رفته تو کما ! مورد داشتیم پسره اونقد فاق شلوارش به زمین نزدیک بود که زمین گیر شد..مامانم تازه یاد گرفته اس ام اس بده واسم نوشته : آیا برای ناهار می آیی؟ جواب دادم : آری می آیم! نوشته : از خودت مراقبت کن! جواب دادم : مادر تو را بسیار دوست دارم! نوشته : فرزند صالح گلی است از گلهای بهشت! خدایا این شادی هارو از ما نگیر....ﺩﻡ ﺧﯿﺎﺑﻮﻥ ﻟﻢ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﻮﺩﻡ ﺭﻭ ﯾﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺷﺎﺳﯽ ﺑﻠﻨﺪ ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ... ﯾﻪ دخترﻩ ﺍﻭﻣﺪ ﺑﻬﻢ ﮔﻔﺖ: ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺧﻮﺩﺗﻪ ﯾﺎ ﺑﺎﺑﺎﺗﻪ؟ ﻧﯿﻢ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻬﺶ ﮐﺮﺩﻡ ﻭ ﮔﻔﺘﻢ: ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﯽ ﺗﻮ ﻫﻢ ﯾﮑﯿﺸﻮ ﺩﺍﺷﺘﯽ؟ ﺳﻮﯾﭽﺸﻮ ﺩﺭآﻭﺭﺩ ﺳﻮﺍﺭﺵ ﺷﺪ ﻭ ﺭﻓﺖ !!! از اون موقع ﺍﻓﺴﺮﺩﮔﯽ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺍﻻﻧﻢ ﺗﺤﺖ ﺩﺭﻣﺎﻧﻢ..... پیشاپیییییییییییش عیدتونــــــــــــــم مبالــــــــــک!!!!!!دوستون دارمــــــ....

مشاهده متن کامل ...
شــــــــآمپو...
درخواست حذف اطلاعات
شامپو یدم روش نوشته: شامپو را روی سرتان بریزید و به موهایتان بمالید سپس با آب بشویید! من میخواستم بریزم تو دهنم قرقره کنم، خدا خیرشون بده آگاهم !هروقت پسرافرق رن :...زرشکی...جگری..دونه اناری..لاک ناخونی روباهم فهمیدن وبه همه اینانگفتن قرمزززززاونوقت پارک دوبل دخترارومس ه کنندختراحال میکنین چقدهواتونودارم.....^_^

مشاهده متن کامل ...
امتحـآنـ...
درخواست حذف اطلاعات
اﺳﺘﺎﺩ ﺻﺪﺍﻣﻮ ﺩﺍﺭﯼ ؟ﺑﻪ ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﺖ ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﺣﺘﯽ ، ﻣﻦ . . .ﻧﺪﺍﺷﺘﻢ ﺑﻪ ﻋﻤﺖ ﮐﺎﺭﯼ ! ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﯿﻢ ، ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﯿﺪﻭﻧﺴﺘﯽ . . .ﺗﺮﻡ ﺁﺧﺮﻡ ﻭ ﺗﻮ ﺍﯾﻦ ﺗﺮﻡ نی ﺍﻭﻥ ﺣﺴﯽﮐﻪ ﺗﻮ ﺗﺮﻡ ﺍﻭﻝ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻫﺴﺖﺷﺎﯾﺪ ﺍﺯ ﺍﻭﻟﺸﻢ ﻣﻦ ﺑﻮﺩﻡ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺮﻣﯿﺪﺍﺷﺘﻢ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺩﺭﺱ ﺭﻭ ﻫﻤﻪ ﺣﻀﻮﺭﯼ ﻫﺎﻡ ، ﺑﺴﺘﯽ ﭼﻄﻮﺭ ﭼﺸﺎﺗﻮ ؟ ﻫﯿﺲ ﻫﯿﭽﯽ ﻧﮕﻮ ﻓﻘﻂ ﺑﺒﺮ ﺻﺪﺍﺗﻮ !ﺑﺒﯿﻦ ﭼﻪ ﺩﭘﺮﺳﻢ ! ﺑﺒﯿﻦ ﭼﻪ ﺑﯽ ﺣﺴﻢ !ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﻞ ﻭﺍﺣﺪﺍﻡ ﺑﻪ ۴۰ ﻫﻢ ﻧﻤﯿﺮسن …گویا کم نیاورده و جوابم رو داده !…ﭼﻘﺪﺭ ﺍﺳﺘﺮﺱ ﺩﺍﺭﯼ ﺗﻮ آﺭﻭﻡ ﺑﺎﺵ ، ﺑﯿﺨﯿﺎﻝ نمره ﻭ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﺵﯾﻪ ﺳﺮﯼ ﻣﺸﮑﻼﺕ ، هنوز ﺗﻮﯼ برگه ﻫﺎﺕ ﻫﺴﺖ ،ﮐﻪ ﮐﻨﺎﺭ ﻣﯿﺎﻡ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺍﻭﻥ ﻧﻘﺼﺎﺵﻧﻪ ﻧﻤﯿﺬﺍﺭﻡ ﮐﻤﺸﻪ ﻧﻤﺮﺕ ﻣﻦ ﺑﺎ ﮐﺎستیای ﺍﯾﻦ برگه اﺕ ،ﮐﻨﺎﺭ ﻣﯿﺎﻡ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯿﺪﻡ ، ﮐﻢ ﻧﻤﺮﻩ ﺍﺻﻼ …ما هم که هیچ رقمه از رو نمیریم :…ﺩﯾﻮﻭﻭﻧﻪ . . . !ﺍﮔﻪ ﻧﻤﺮﻩ ﻧﺪﯼ ﺩﻟﺨﻮﺷﯽ ﺑﺮﺍﻡ ﻧﻤﯿﻤﻮنهههههاینو بدون ﻫﯿﭽﮑﯽ مث ِ من درساشو نمیخونه ، نمیخونهههههه

مشاهده متن کامل ...
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This

Copyright © Panjere All Rights Reserved.