پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی

آنچه به عنوان مسئول فرهنگی قبلی برای مسئول فرهنگی بعدی انجام دادم
درخواست حذف اطلاعات
بسمه تعالی آنچه به عنوان مسئول فرهنگی قبلی برای مسئول فرهنگی بعدی انجام دادم :1- شناساندن کامل هتل2- شناسا ندن به عوامل عربی هتل3- تحویل انواع فرمها4- گفتن نواقصات فرهنگی هتل که برای دوره بعدی باقی نماند.5- تحویل دفتر دلنوشته ها و خاطره ها6- تحویل جوائز کودک و نوجوان و سجاده ها7- انتقال تجربیات بطور کامل8- تحویل برگه های نقاشی9- شناساندن امکانات سخت افزاری هتل(از جمله دستگاه کپی ، و پرینتر و ....)10- تحویل لوازم دفتری و دادن دفتر یادداشتم برای ادامه کار گزارش نویسی روزانه11- تذکر اینکه استقبال یا هنگام ورود کاروان و یا اولین جلسه کاروان12-گفتن زمان همایش نخبگان13- معرفی به حاج آقا شخص رابط برادران اهل سنت14-گفتن زمان جلسه هفتگی ون15- گفتن دفعات شرکت ون در جلسه هفتگی به ون(یک بار)16- گفتن زمان و محل جلسات خواهران مبلغه به زائران17- گفتن زمان زیارت دوره ویژه (فوق لیسانس به بالا روزهای یکشنبه ، ،پنج شنبه به شرطی که روز چهارم حضور در مدینه باشد و زیارت دوره را رفته باشند)18- گفتن زمان تشکیل جلسات مسئولین فرهنگی(یکشنبه ها ساعت 8 صبح)19-گفتن زمان تحویل برگه های اعلام ورود ون20-تشکیل جلسه محفل انس و معرفت در هتل21- گفتن " برخورد خوب و عاطفی" با ون و مدیران و معاونان کاروان22- گفتن اینکه باید کاروان محور باشیم ضمن اینکه برنامه هایی را باید خودمان انجام دهیم.23- دادن ویدئو پروژکتور به ون جهت مدینه شناسی24- گفتن " برخورد خوب و عاطفی با زائران" برای مسئولین فرهنگی بار اولی 25- گفتن " برقراری ارتباط چهره به چهره با زائران " به منظور افزایش دانائی زائران"26- گفتن " مسائل شویی به زوجهای جوان از طریق وبلاگ و یا دادن پرینت"27- گفتن " علاوه بر رنگ نقاشی های آماده ، نقاشی با وایت بورد که کودک بتواند ذهن خود را پیاده کند.28- گفتن مصاحبه با ون و مدیران و معاونان کاروانها جهت جذب آنها29- گفتن مصاحبه با زائران خاص و بچه ها و ع خانوادگی30 – گفتن مصاحبه با زائرانی که در مدینه متحول میشوند.31- گفتن گرفتن ع یادگ ...

مشاهده متن کامل ...
آنچه به عنوان مسئول فرهنگی قبلی برای مسئول فرهنگی بعدی انجام دادم
درخواست حذف اطلاعات
بسمه تعالی آنچه به عنوان مسئول فرهنگی قبلی برای مسئول فرهنگی بعدی انجام دادم :1- شناساندن کامل هتل2- شناسا ندن به عوامل عربی هتل3- تحویل انواع فرمها4- گفتن نواقصات فرهنگی هتل که برای دوره بعدی باقی نماند.5- تحویل دفتر دلنوشته ها و خاطره ها6- تحویل جوائز کودک و نوجوان و سجاده ها7- انتقال تجربیات بطور کامل8- تحویل برگه های نقاشی9- شناساندن امکانات سخت افزاری هتل(از جمله دستگاه کپی ، و پرینتر و ....)10- تحویل لوازم دفتری و دادن دفتر یادداشتم برای ادامه کار گزارش نویسی روزانه11- تذکر اینکه استقبال یا هنگام ورود کاروان و یا اولین جلسه کاروان12-گفتن زمان همایش نخبگان13- معرفی به حاج آقا شخص رابط برادران اهل سنت14-گفتن زمان جلسه هفتگی ون15- گفتن دفعات شرکت ون در جلسه هفتگی به ون(یک بار)16- گفتن زمان و محل جلسات خواهران مبلغه به زائران17- گفتن زمان زیارت دوره ویژه (فوق لیسانس به بالا روزهای یکشنبه ، ،پنج شنبه به شرطی که روز چهارم حضور در مدینه باشد و زیارت دوره را رفته باشند)18- گفتن زمان تشکیل جلسات مسئولین فرهنگی(یکشنبه ها ساعت 8 صبح)19-گفتن زمان تحویل برگه های اعلام ورود ون20-تشکیل جلسه محفل انس و معرفت در هتل21- گفتن " برخورد خوب و عاطفی" با ون و مدیران و معاونان کاروان22- گفتن اینکه باید کاروان محور باشیم ضمن اینکه برنامه هایی را باید خودمان انجام دهیم.23- دادن ویدئو پروژکتور به ون جهت مدینه شناسی24- گفتن " برخورد خوب و عاطفی با زائران" برای مسئولین فرهنگی بار اولی 25- گفتن " برقراری ارتباط چهره به چهره با زائران " به منظور افزایش دانائی زائران"26- گفتن " مسائل شویی به زوجهای جوان از طریق وبلاگ و یا دادن پرینت"27- گفتن " علاوه بر رنگ نقاشی های آماده ، نقاشی با وایت بورد که کودک بتواند ذهن خود را پیاده کند.28- گفتن مصاحبه با ون و مدیران و معاونان کاروانها جهت جذب آنها29- گفتن مصاحبه با زائران خاص و بچه ها و ع خانوادگی30 – گفتن مصاحبه با زائرانی که در مدینه متحول میشوند.31- گفتن گرفتن ع یادگ ...

مشاهده متن کامل ...
شبکه های نسل آینده (ngn)
درخواست حذف اطلاعات
شبکه های نسل آینده (ngn)شبکه های نسل آینده آمیزه ای یکپارچه از شبکه تلفن عمومی (پی اس تی ان) و شبکه ی عمومی داده های (پی اس دی ان) هستند که انعطاف پذیری را به گونه ای چشم گیر افزایش می دهند.با توجه به آن که روند مقررات ز و آزاد سازی در بازار مخابرات به رقابت دامن زده است ....

مشاهده متن کامل ...
شبکه های نسل آینده (ngn)
درخواست حذف اطلاعات
شبکه های نسل آینده (ngn)شبکه های نسل آینده آمیزه ای یکپارچه از شبکه تلفن عمومی (پی اس تی ان) و شبکه ی عمومی داده های (پی اس دی ان) هستند که انعطاف پذیری را به گونه ای چشم گیر افزایش می دهند.با توجه به آن که روند مقررات ز و آزاد سازی در بازار مخابرات به رقابت دامن زده است ....

مشاهده متن کامل ...
تاثیر نصیحت
درخواست حذف اطلاعات
تاثیر نصیحت اگر چه این حق مومن است که نصیحت شود ولی نصیحت او شرایطی دارد که توجه به آنها شایسته است. این شرایط عبارتند از: 1- تاثیر نصیحت زمانی بیشتر خواهد بود که ناصح، عامل به گفته های خود باشد. آن که خود را می فریبد نصیحتگوی خوبی نیست. حضرت علی(ع) فرمودند: «کیف ینصح غیره من یغش نفسه؛ چگونه دیگری را نصیحت می کند ی که خود را می فریبد». بر آدمی سزاست که پیش از نصیحت دیگران، نصیحتگوی خود باشد. حضرت علی (ع) فرمودند: «من نصح نفسه کان جدیرا بنصح غیره؛ هر خود را نصیحت گوید به نصیحتگویی دیگران سزاوار است». 2- نصیحت مومن، خیرخواهی برای اوست، پس نباید به شری برای او مبدل شود. نصیحت فرد در حضور دیگران سبب شرمندگی اوست و به نکوهش او تبدیل می شود. حضرت علی (ع) فرمود: «نصحک بین الملاء تقریع؛ نصیحتگویی تو در بین مردم، نکوهش است».‏

مشاهده متن کامل ...
تاثیر نصیحت
درخواست حذف اطلاعات
تاثیر نصیحت اگر چه این حق مومن است که نصیحت شود ولی نصیحت او شرایطی دارد که توجه به آنها شایسته است. این شرایط عبارتند از: 1- تاثیر نصیحت زمانی بیشتر خواهد بود که ناصح، عامل به گفته های خود باشد. آن که خود را می فریبد نصیحتگوی خوبی نیست. حضرت علی(ع) فرمودند: «کیف ینصح غیره من یغش نفسه؛ چگونه دیگری را نصیحت می کند ی که خود را می فریبد». بر آدمی سزاست که پیش از نصیحت دیگران، نصیحتگوی خود باشد. حضرت علی (ع) فرمودند: «من نصح نفسه کان جدیرا بنصح غیره؛ هر خود را نصیحت گوید به نصیحتگویی دیگران سزاوار است». 2- نصیحت مومن، خیرخواهی برای اوست، پس نباید به شری برای او مبدل شود. نصیحت فرد در حضور دیگران سبب شرمندگی اوست و به نکوهش او تبدیل می شود. حضرت علی (ع) فرمود: «نصحک بین الملاء تقریع؛ نصیحتگویی تو در بین مردم، نکوهش است».‏

مشاهده متن کامل ...
جستجو شده ها
بررسی خاتوشا و یازیلیکایا اطلاعیه هیات امنا حسینیه نیگنان ضرورت ایجاب می کند که ما کشور را بیش از این چهار سال معطل نگذاریم شعر ای کربلانین ساقی عطشانی قارداش قیمت روز انواع کشنده و کامیون و کامیونت بازار تاریخی اراک سایت ط راحان ج وان tarrahan javan قیمت انواع گوشی های سامسونگ واپل توضیحاتی در خصوص ثبت نام در آزمون ی وزارت بهداشت ekaterina ekaterina zueva صید و توزیع ماهی گامبوزیا آهنگ سامان جلیلی بنام من مال تو تو مال منبا تو خوبه حال من زبان انسان هستی هایدگر شناسی داند مورد ارزی ارزی قرار وجود شناسی معرفت شناسی انسان شناسی کلامی اجتهاد نوشته مبانی کلامی اجتهاد کتاب نرسه روزی که آرزو کنیم یا لیتنی کنت ترابا پورابراهیمی به جای سود درباره مالکیت سهام عد تصمیم گیری شود ج پخش برنامه های صدا و سیمای مرکز مازندران 26 بهمن قوی ترین کنترل و ردی مخفیانه ماشین با ردیاب ای ضد آب سوالات ضمن خدمت مهارتهای حرفه ای کار با رایانه تعرفه خدمات کامپیوتر سال avg tuneup 2014 product keygen office
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This

Copyright © Panjere All Rights Reserved.