تعداد صفحات: 26     کد محصول :8366      حجم فایل:366 kb      نوع فایل :ms-word درس پژوهی ریاضی پایه سوم ابت خواندن ساعتفرمت فایل ورد و قابل ویرایشتعداد صفحات مندرج در توضیحات فایلقسمتی از فایلنام فایل:درس پژوهی ریاضی پایه سوم ابت خواندن ساعت محتوای گزارش درس پژوهی سوم ابت خواندن ساعت به صورت کامل و آماده بهترین نمونه موجود.به قرار زیر است :عنوان درس پژوهیفصل اولمقدمهتعیین مساله و انتخاب موضوعبیان ضرورت و اهمیت پرداختن به موضوع از طریق درس پژوهیتشریح ویژگی ها و شرایط خاص مسئله کتاب ریاضی درس خواندن ساعتجدید و علمی بودن مسئلهفصل دومتعیین را ارها در راستای حل مسئلهبیان دلیل را ار انتخ گروه بندی بدون تعیین سرگروه و با توجه به سبک های شناختیتوجه به تفاوت های فردیمعنادار یادگیریتوجه به عوامل انگیزشی و نگرشیهمراه نمودن دانش آموزان در ساخت وسایل و دست سازه های آموزشیروش های نوین تدریستداعی معنا (تصویر سازی ذهنی)بهره گیری از ارزشی به گزارش درس پژوهی سوم ابت خواندن ساعت به صورت کامل و آماده بهترین نمونه موجود.تدریستعیین فعالیت های متناسب با راه کارتعیین نقش و وظایف اعضااستفاده از افراد پایه مختلف در انتخاب اعضای تیمبرنامه تشکیل جلساتج هدف گذاری بر اساس سند ملیطرح درس شماره یکطراحی آموزشی بر اساس الگوهی پیش سازمان دهنده (اجرای چهارم)فصل سومارائه طرح طرسکیفیت اجراباز شیفصل چهارمطرح درس اصلاح شده 2فرایند درس پژوهیارایه پیشنهادات جهت تکمیل یا اصلاح طرح:(جلسه توجیهی )فصل پنجماجرا وباز شی 2نتایج ویافته هابحث ونتیجه گیریپیشنهاداتمحدودیت هامنابع وماخذپیوست هابرای گزارش درس پژوهی سوم ابت خواندن ساعت به صورت کامل و آماده بهترین نمونه موجود.و دریافت درس پژوهی معلم سوم ابت از لینک ید استفاده نمایید.لینک :درس پژوهی ریاضی پایه سوم ابت خواندن ساعتدرس پژوهی ریاضی پایه سوم ابت خواندن ساعت

مشاهده متن کامل ...