هزینه معیشت خانوار ۲ میلیون ۶۷۰ هزار تومان تعیین شد نمایندگان کارگری و کارفرمایی کارگروه مزد در جلسه عصر امروز خود حداقل هزینه معیشت خانوار کارگری با بُعد ۳.۳ نفر را ۲ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان در ماه تعیین د. shabakekhorasan

مشاهده متن کامل ...