در همایش بین المللی" امپراطوری دروغ" رشت مطرح شد:اعلام انزجار اروپا از سیاست های حمایتی نسبت به صهیونیسم جهانی/اروپائیان ناپایداری و صهیونیسم را دریافته اند http://gilan.farsnews.com/news/13970225001445

مشاهده متن کامل ...