خلیج فارس: مردم بوشهر،گناوه و دیلم در مجلس با بیان اینکه افزایش تولید میگو با فعال شدن شرکت های دانش بنیان به نحو علمی امکان پذیر است،گفت:افزایش صادرات میگو نیازمند تدوام تولید و توسعه بازاری بین المللی است. به گزارش«خلیج فارس»؛ عبدالحمید خدری درگفت وگو با خبرنگارخبرگزاری خانه ملت درباره صادرات میگو،گفت:افزایش تولید میگو در شرایطی که بازارهای صادراتی و مشتریان بی شماری در عرصه بازارجهانی این نوع از آبزیان دریایی وجود دارد؛بدیهی است که برنامه ریزی تولیدی مناسبی در عرصه اقتصادی به شمار می آید. مردم بوشهر،گناوه و دیلم درمجلس شورای ی با بیان اینکه صادرات میگو نیازمند تدوام تولید و توسعه بازاری بین المللی است،گفت:سرمایه گذاری برای افزایش تولید "ماهی در قفس" ا امی است تا بتوان در این راستا برای بسیاری از افراد فرصت های اشتغال ایجاد کرد. وی ادامه داد:میگو با توجه به نوع تولید می تواند؛برای بسیاری افراد در دومحور اشتغال مستقیم وغیر مستقیم اشتغال زایی کند واین درحالی است که ظرفیت تولید میگو در استان بوشهر باتوجه به شرایط اقلیمی بسیار منحصر به فرد است. خدری افزود:بازاری بین الملی با همکاری ارگان هایی همچون وزارت خارجه می تواند بازارهای مناسب صادراتی میگو ایرانی را به نحو کارشناسانه ای تقویت کند. وی ادامه داد:حضور شرکت های دانش بنیان در تولید میگو می تواند تولید این نوع از آبزیان دریایی را به سمت روش های علمی هدایت کند تا بتوان این محصول را در راستای صنایع تبدیلی به نحو اصولی به درآمد زایی رساند. عضوهیئت رییسه کمیسیون انرژی مجلس،یادآورشد:با توسعه صنایع تبدیلی میگو می توان این نوع از آبزیان دریایی را با ارزش افزوده بهینه صادر کرد؛بنابراین می توان با استفاده از فارغ حصیلان شیلات و کشاورزی تولید میگو را با تکنولوژی مدرن رقم زد و این درحالی است که صادرات میگو برای ما ارزآوری به همراه دارد؛بنابراین در راستای توسعه پرورش ماهی، ت باید تمهیدات مناس ...

مشاهده متن کامل ...