با احترام در راستای برنامه عملیاتی گروه زیست شناسی درنظر دارد فراخوان مقاله ومسابقات را به شرح ذیل برگزارنماید. 1-فراخوان مقاله دبیران مهلت ارسال تاتاریخ 93/12/20 2- مسابقه طراحی بروشورآموزشی درراستای مفاهیم آموزشی (ویژه دبیران ) مهلت ارسال تا تاریخ 93/11/20 3- مسابقه تولید محتوای آموزشی براساس محتوای کتب درسی مهلت ارسال تا تاریخ 93/12/20

مشاهده متن کامل ...