عشــــق هــاے امروزے یعنــے......... . . . دوستـــ داشتـــن ــے که مـــال تو نیستــــ . . . نــه اینکــــه نباشـــــه. . . هســـت ولــے همیشــــه دنبــال یکــے بهتر از خودتـــِـه . . . یعنــے اینکه تو با گـــریه اش گــریه کنـــے ولــے اون . . . وقتــے مشکــل تــو رو مے بینـــه میشـــے ســـوژه خنـــده اونـــو دوستـــاش . . . یعنــــے خودتــو زندگـــیتو واســه ـــے حـــروم کنـــے که واســش هیـــــچ ارزشـــے ندارے. . . یعنی تنـــــــهـــــــایــــ

مشاهده متن کامل ...