اینجا ننشینید فقط مباحثه کنید؛ بلکه در سایر احکام مطالعه کنید؛ حقایق را نشر دهید؛ جزوه بنویسید و منتشر کنید. البته مؤثر خواهد بود. من تجربه کرده ام که تأثیر دارد. ( , 1348, ص. 69).

مشاهده متن کامل ...