اختصاصی از فایلکو اقدام پژوهی با موضوع: چگونه توانستم درس ریاضی پایه دوم ابت را برای دانش آموزانم شیرین وجذاب کنم با و پر سرعت . موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم درس ریاضی پایه دوم  ابت را برای دانش آموزانم شیرین وجذاب کنم فرمت فایل word تعداد صفحات30 بیان مسئله (توصیف وضع موجود)   چکیده همه ی معلمان و همکاران من که پایه دوم را تدریس می کنند،  اذعان می کنند که در درس ریاضی مبحث ساعت ،محور، اعدادزوج وفرد و.... برای دانش آموزان ونحوه ی آموزش این کاربرای آنها بحثی بسیارمهم است .همه ی همکارانی که دراین پایه تدریس داشته اندمعتقدبودندکه این مباحث تاسالهای بعدی نیزبدرددانش آموزان می خورندوبرخی تجربه های عملی مفیدی داشتند.نظرات آنها رایادداشت نمودم سپس به مطالعه چندکتاب واستفاده ازمطالب یکی دو سایت آموزشی اینترنتی پرداختم.ازبچه ها نیزنظرسنجی که تدریس درمحیط کلاس بهتراست یا حیاط مدرسه سپس با مدیرمدرسه هماهنگی که کدام زنگ ورزش ندارند .تا تدریس رادرحیاط انجام دهم.   با اقدام پژوهی با موضوع: چگونه توانستم درس ریاضی پایه دوم ابت را برای دانش آموزانم شیرین وجذاب کنم

مشاهده متن کامل ...