اختصاصی از فایلکو پاو وینت ریاضی پایه پیش ی انسانی مبحث پیشامد مکمل و مرکب - 7 اسلاید با و پر سرعت .    نکته پیشامدی که از برآمدهای دو یا چند آزمایش مختلف تشکیل شده باشد پیشامد مرکب می گوئیم.مناسب برای دانش آموزان و دبیران و اولیا برای کل پاو وینت از لینک زیر استفاده کنید: با پاو وینت ریاضی پایه پیش ی انسانی مبحث پیشامد مکمل و مرکب - 7 اسلاید

مشاهده متن کامل ...