اختصاصی از فایلکو تحقیق درباره ازدیاد برداشت از مخازن گاز میعانی با و پر سرعت . فرمت فایل : word (لینک پایین صفحه) تعداد صفحات 62 صفحه      فهرست مطالبمقدمه. 1فصل اول: ازدیاد برداشت از مخازن گاز میعانی.. 21-1 مقدمه. 31-2 روش چرخش گاز متان. 41-3 تزریق گاز دی ا ید کربن.. 51-4 تزریق گاز نیتروژن. 61-5 سیلاب زنی.. 71-6 تزریق هوا 81-7 شکاف دهی هیدرولیکی.. 101-8  تزریق آب و گاز به صورت متناوب.. 10فصل دوم: فرآیند ازدیاد برداشت نفت.. 122-1 مقدمه. 132-1-1 برداشت اولیه. 152-1-2 برداشت ثانویه. 152-1-3 برداشت ثالثیه. 162-1-4 ازدیاد برداشت نفت.. 172-1-5  بهبود برداشت نفت.. 182-2 منابع نفتی هدف برای روش های ازدیاد برداشت نفت.. 192-2-1  عوامل موثر در کاربرد روش های ازدیاد برداشت نفت.. 202-3  خصوصیات ایده آل یک فرآیند ازدیاد برداشت نفت.. 232-3-1  جا به جایی میکروسکوپیک و ماکروسکوپیک.. 232-3-2  ملاحظات کاربردی.. 272-4  دسته بندی کلی وتشریح روش های ازدیاد برداشت نفت.. 292-4-1 روش های شیمیایی.. 312-4-2 روش تزریق گازهای امتزاجی وغیر امتزاجی.. 372-4-3 روش های حرارتی.. 422-4-4 روش های نوین.. 462-5  معیارهای سنجش برای کاربرد روش های ازدیاد برداشت.. 59منابع …………………………………………………………………………………………………………..61   مقدمهبرحسب تعریف مخزن گاز میعانی عبارت از مخازنی می باشد که در تقسیم بندی انواع مخازن در حد فاصل بین مخازن نفت فرار و مخازن گاز تر قرار داشته باشد و یا به عبارت دیگر دمای فرار و مخازن گاز تر قرار داشته باشد و یا به عبارت دیگر دمای مخزن بین دمای بحرانی و حداکثر دمای دو فازی (حداکثر دمای چگالش) قرار  می گیرد.در این قبیل از مخازن سیالات موجود در مخزن تحت تاثیر کاهش فشار مخزن، از خود پدیده ای به نام «میعان قهقرائی» یا «مع » نشان می دهند که طی آن به محض رسیدن فشار مخزن به فشار نقطه اشباع، مقادیری از هیروکربورهای قابل مایع شدن شروع به چگالش از فاز بخار نموده و به صورت غشایی جداره سنگ مخزن را می پوشانند. با کاهش فشار مخزن به زیر نقطه شبنم، گا ...

مشاهده متن کامل ...