اختصاصی از فایلکو تحقیق درباره ریاضیات گسسته با و پر سرعت . فرمت فایل : word (لینک پایین صفحه) تعداد صفحات 47 صفحه     فهرست مطالبعنوان                                                صفحه -      مقدمه                                     1جایگاه و ضرورت آموزش ریاضیات گسسته در نظام جدید دبیرستان 2محتوای کلی ریا ضیات گسسته    3تفاوت ریاضیات گسسته و حساب دیفرانسیل و ا نتگرال      4مرور تاریخی مباحث مهم ریاضیات گسسته                    8مفهوم جاگشت                                     8اولین فن حدس زدن    8دیریکله    9تاریخچه اصل شمول و عدم شمول    9نظریه گراف  10مسئله پل یگسبرگ  10طریقه نمایش گراف  11گراف هامیلتونی  12رابطه های بازگشتی و مبادلات تفاضلی  19نمودار ترسیمی روشها و مدلهای گسسته و پیوسته ریاضی             25منابع  28 مقدمه:تاریخچه ریاضیات گسستهپیشرفتهای سریع تکنولوژی در نیمه دوم قرن یبستم به ویژه پیشرفتهای شگفت آور علوم کامپیوتر، مسائل جدید را مطرح دکه طرح و حل آنها روشها و نظریه های تازه ای می طلبد. طبیعت متناهی و گسسته بسیاری از این مسائل موجب شده است که روشها و قواعد گوناگون شمارش از اهمیت خاصی بر خوردار شوند. توفیق مفاهیم لازم برای بررسی این مسائل به کار گیری منطق ریاضی و نظریه مجموعه ها را اجتناب ناپذیر ساخته است.معادلات تفاضلی، روابط بازگشتی، توابع مولد، از دیگراجزایی هستند ک در حل مسائل مورد بحث نقشی اساسی دارند از طرف دیگر هنگام بررسی مسائل مربوط به مدارها، شبکه های حمل و نقل، ارتبا طات بازاری و غیره نقش جایگزین ناپذری گرا فها قا طعانه آشکار می شود.ریاضیات گسسته مقدماتی متنی فشرده برابر یک دوره ریاضیات گسسته در سطحی مقدماتی برای دانشجویان کارشناسی علوم کامپیوتر و ریاضیات است. مولفه های اساسی برنامه کار ریا ضیات گسسته در سطحی مقد ماتی عبارتند از : ترکیبات نظریه گرا فها همراه با کار بردهایی در چند مسئاله استاندارد به ...

مشاهده متن کامل ...