اختصاصی از فایلکو پاو وینت عربی پایه پیش ی انسانی درس هفتم - 16 اسلاید با و پر سرعت .    مفعول مطلق:مفعول مطلق معادل قید تاکید و یا قید ح زبان فارسی است مفعول مطلق در عربی مصدری منصوب از جنس فعل جمله است که برای تاکید بر وقوع فعل و یا بیان چگونگی وقوع فعل یا تعداد دفعات وقوع فعل می آیدمناسب برای دانش آموزان و دبیران و اولیا برای کل پاو وینت از لینک زیر استفاده کنید: با پاو وینت عربی پایه پیش ی انسانی درس هفتم - 16 اسلاید

مشاهده متن کامل ...