اختصاصی از فایلکو اقدام پژوهی با موضوع: چگونگی تقسیم فرصت یادگیری در کلاسهای چند پایه مقطع ابت با و پر سرعت . موضوع  اقدام پژوهی: چگونگی تقسیم فرصت یادگیری در کلاسهای چند پایه مقطع ابت   فرمت فایل word تعداد صفحات30 بیان مسئله (توصیف وضع موجود) چکیده یکی از شرایط ویژه که در آن معلمان به مقتضای شرایط می بایست کار یاددهی – یادگیری  را به پیش ببرند ، وجود مدارس کوچک با کلاسهای چند پایه است . در این مدارس تعداد دانش آموزان کم بوده و این مدارس در نقاط دور افتاده تشکیل می شوند . تنوع پایه های تحصیلی ، کوچک بودن محیط کلاس ، نبود مواد آموزشی و تجهیزات آموزشی و پرورشی از جمله مشکلات و شرایطی است که در این گونه محیط های آموزشی حکم فرماست و با وجود این شرایط انتظار می رود که پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و عملکرد آموزشی معلم و فرایند یادگیری در این مدارس همانند سایر مدارس به پیش برود .   فهرست مطالب چکیده 1 واژگان کلیدی : 1 مقدمه  2 توصیف اولیه و بیان مساله  2 گردآوری شواهد 1 : 3 تعاریف و مفاهیم: 3 فرصت:فُرصة. نوبت . (اقرب الموارد). موقع. مجال  (لغت نامه دهخدا)  3 تعریف یادگیری   4 عوامل مؤثر بر یادگیری   6 نقش معلم درایجاد تحول درکلاس : 9 ضرورت تحول درروشهای تدریس : 10 اه تحول درروشهای تدریس  :11 رروش وچگونگی تحول درروشهای تدریس : 11 مدلها وروشهای تحول درروشهای تدریس 12 ابزارهای اطلاعاتی: 13 بیشینه تحقیق   13 تجزیه و تحلیل: 19 ارائه راه حل های موقت: 20 گردآوری شواهد ۲27 پیشنهادات  29 منابع ومأخذ 30 با اقدام پژوهی با موضوع: چگونگی تقسیم فرصت یادگیری در کلاسهای چند پایه مقطع ابت

مشاهده متن کامل ...