با کشیدن یک سری خطوط دایره ای از شرق به غرب به دور کره زمین (موازی با خط استوا) و یک سری خطوط دایره ای از شمال به جنوب متقاطع و زاویه ساز با خط استوا و متقارب با قطب ها، یک شبکه ای از خطوط راهنما شکل میگیرد که هر نقطه ای را در سطح زمین قابل تشخیص میکند. عرض جغرافیایی موازی: فاصله زاویه ای یک نقطه در شمال یا جنوب خط استوا عرض جغرافیایی نامیده میشود. حلقه های دور کره زمین که موازی با خط استوا هستند عرض جغرافیایی موازی یا خطوط موازی نامیده میشوند. طول جغرافیایی خطوط نصف النهار: سری دوم حلقه های حول کره زمین، زاویه سمت راست عرض جغرافیایی که از قطبها عبور میکنند طول جغرافیایی خطوط نصف النهار یا خطوط نصف النهار نامیده میشوند. یک نصف النهار به عنوان نصف النهار مبداء انتخاب شده است (نصف النهار صفر درجه) و این نصف النهار از گرینویچ در انگلستان عبور میکند. فاصله هر نقطه شرقی یا غربی تا نصف النهار گرینویچ را طول جغرافیایی گویند.

مشاهده متن کامل ...