حل مسائل الکترونیک قدرت موهان در 460 صفحه به صورت pdf و به زبان انگلیسی الکترونیک قدرت شاخه ای از الکترونیک صنعتی است. الکترونیک قدرت مبحثی است متشکل از ی الکترونیک و ی قدرت که در آن عملکرد الکترونیک ح جامد برای کنترل و تبدیلتوان الکتریکی بررسی می گردد. به عبارت دیگر الکترونیک قدرت به بررسی استفاده از نیمه هادی ها در قدرت می پردازد. کاربردها تقریبا تمام منابع تغذیه جدید همچون شارژرها، اینورترها و یو ... دریافت فایل

مشاهده متن کامل ...