حل مسائل مبانی میکروالکترونیک بهزاد رضوی در 1115 صفحه به صورت pdf و به زبان انگلیسی الکترونیک دانش مطالعهٔ عبور جریان الکتریکی از مواد مختلف - مانند نیمه رساناها، مقاومت ها، القاگرها و خازنها و آثار آن است. الکترونیک همچنین به عنوان شاخه ای از فیزیک نظری شناخته می شود. طراحی و ساخت مدارهای الکترونیکی برای حل مشکلات عملی، قسمتی از مباحث موجود در ی الکترونیک را تشکیل می دهد. در برخی موارد مطالعه المان های جدید نیمه رسانا و فن آوری های ... دریافت فایل

مشاهده متن کامل ...