خطا از من است، می دانم.. از من که سالهاست گفته ام "ایاک نعبد" اما به دیگران هم دل س ام از من که سالهاست گفته ام "ایاک نستعین" اما به دیگران هم تکیه کرده ام اما رهایم نکن بیش از همیشه دلتنگم به اندازه ی تمام روزهای نبودنم ماس دعا در این عزیز..

مشاهده متن کامل ...