عاقبت مَن ها در این دنیا؛همه مِنها می شوند..مِنهای جوانیمِنهای زیباییمِنهای مقاممِنهای قدرتمِنهای داراییمِنهای مادیاتمِنهای قوم و خویشمِنهای سلامتیو مِنهای حیات دنیوی..آری عاقبت مَن ها همهمنهای منهای منها میشوند...جز نیکی و بدی هایمان.آریفصل هجوم "مِنها" هابه " مَن ها" هاست...کلها را بگذار جزها دریاب!

مشاهده متن کامل ...