پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی

فواره
درخواست حذف اطلاعات
ای زندگی بردار دست از امتحانمچیزی نه میدانم نه میخواهم بدانمدلسنگ یا دلتنگ ! چون کوهی زمینگیراز آسمان دلخوش به یک رنگین کمانمکوتاهی عمر گل از بالا نشینی ستاکنون که میبینند خوارم،در امانمدلبسته افلاکم و پابسته خاکفواره ای بین زمین و آسمانمآن روز اگر خود بال خود را می ش تماکنون نمی گفتم بمانم یا نمانم؟!قفل قفس باز و قناری ها هراسان دل کندن آسان نیست ! آیا می توانم ؟!فاضل نظری

مشاهده متن کامل ...
ماه تابان
درخواست حذف اطلاعات
تا تو بودی در شبم، من ماه تابان داشتم روبروی چشم خود چشمی غزلخوان داشتم حال اگر چه هیچ نذری عهده دار ِ وصل نیست یک زمان پیشآمدی بودم که امکان داشتم ماجراهایی که با من زیر باران داشتی شعر اگر می شد قریب پنج دیوان داشتم بعد تو بیش از همه فکرم به این مشغول بود من چه چیزی کمتر از آن نارفیقان داشتم؟! ساده از «من بی تو می میرم» گذشتی خوب من! من به این یک جمله ی خود سخت ایمان داشتم لحظه ی تشییع من از دور بویت می رسید تا دو ساعت بعد دفنم همچنان جان داشتم!! کاظم بهمنی

مشاهده متن کامل ...
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This

Copyright © Panjere All Rights Reserved.