اختصاصی از حامی فایل فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد مشارکت در ساخت بنا به صورت ورد 2 صفحه به صورت ورد با و پر سرعت . فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد مشارکت در ساخت بنا به صورت ورد 2 صفحه به صورت ورد با قابلیت ویرایش کامل در دسترس شماست.قرارداد(مشارکت در ساخت بنا)  ماده1- نظر به اینکه، آقای .................. فرزند .................. به شناسنامه شماره .............. صادره از .................. ن ..................(که از این پس طرف اول قرارداد نامیده خواهد شد). مالک پلاک فرعی .................. از اصلی .................. اراضی .................. بخش ..................واقع در .................. است و قصد احداث بنا در پلاک مذکور را دارد و نظر به اینکه آقای .................. فرزند .................. به شناسنامه شماره .................. صادره از .................. ن ..................(که از این پس طرف دوم قرارداد نامیده خواهد شد) امکاناتی مالی لازم را جهت احداث بنا در ملک موصوفه دارد، به منظور احداث بنا در پلاک مذکور و شرکت در عرصه و اعیان پلاک مزبور این قرارداد بین طرفین منعقد شد.ماده2- ارزش عرصه در تاریخ عقد قرارداد معادل .................. ریال(..............................تومان) برآورد شده و مورد قبول طرفین است.ماده3- مقرر شد طرف دوم بنایی با مشخصات و طبق نقشه ای که پیوست این قرارداد و جزء لاینفک آن است و به امضای طرفین رسیده، در پلاک موضوف احداث کند.تبصره1- طرف دوم مکلف است بنا را دقیقا بر مبنای پروانه شهرداری و نقشه های مصوب احداث نماید.تبصره2- طرف دوم مکلف است کلیه ضوابط و قوانین مربوط به عملیات ساختمانی و اصول ایمنی را رعایت کند و طرف اول در این خصوص مسئولیتی ندارد.ماده4- طرف دوم مکلف است فتوکپی کلیه اسناد هزینه را اعم از اسناد ید اجناس یا دستمزدها امضا کرده در پایان هر هفته در اختیار طرف اول قراردهد. همچنین مکلف است صورتحس در دو نسخه ترتیب دهد و در پایان هر هفته نسخه ثانی صورتحساب را امضا کرده در اختیار طرف اول بگذارد. مدارک و صورتحسابهای مذکور ملاک محاسبات و روابط مالی طرفین خواهد بود.ماده5- پ ...

مشاهده متن کامل ...