همشهری آنلاین: یخبندان شدید در برخی ای روسیه سبب شده نان محلی خواستار مداخله مقامات شهرداری برای پیشگیری از سوانح خطرناک شوند.

مشاهده متن کامل ...