دوستت دارم چون من رو لوس می کنی . . . دوستت دارم چون همه ی نامه های عاشقانه ی قدیمی رو نگه داشتی . . . دوستت دارم چون غرورم رو جریحه دار نمی کنی . . . دوستت دارم چون بعضی وقت ها کارهایی رو میکنی که من دوست دارم . . . دوستت دارم چون نمی تونی ازم چشم برداری . . . دوستت دارم چون دلم رو نمی شکنی . . . دوستت دارم چون داری می جنگی تا به دستم بیاری . . . دوستت دارم چون وقتی عصبانی می شم خونسردیت رو حفظ میکنی . . . دوستت دارم چون زندگیم رو از یکنواختی دراوردی . . . دوستت دارم چون روی نقطه ضعف هام انگشت نمی ذاری . . . دوستت دارم چون با تو خوشبخت ترینم . . . دوستت دارم چون وقتی می خوای بیای پیشم هیچی جلودارت نیست . . . دوستت دارم چون کاری کردی که به خودم احساس خوبی داشته باشم . . . دوستت دارم چون واسم یه اسم مخصوص گذاشتی و باهاش صدام میکنی . . . دوستت دارم چون برنامه ی کاریت رو عوض میکنی تا بتونی بیشتر من رو ببینی . . . دوستت دارم چون به بقیه ی زن ها توجه نمی کنی . . . دوستت دارم چون ا ین عشقتم . . . دوستت دارم چون هر روز ازم تعریف میکنی . . . دوستت دارم چون وقتی معطلت میکنم دلخور نمی شی . . . دوستت دارم چون بهم میگی بدون ارایش هم خوشگلم . . . دوستت دارم چون با تمام وجود بهم توجه میکنی . . . دوستت دارم چون همیشه من رو می بخشی . . . دوستت دارم چون بهترین مرد دنیایی . . . . . . . . *این ها بعضی از جمله هایی بود که برای مستر نوشتم و تو کپسول ها گذاشتم . . .

مشاهده متن کامل ...