گندم از گندم بروید جو زجو قسمت پایانی 280 l - m ادامه مطلب قبل : از موارد دیگر،مهم و چالش برانگیز در ایجاد استحاله فرهنگی یک جامعه، رفتارها، عملکردها ، میزان وفاداری مسئولان جامعه و پای بندی آنها به ارزشها، دیانت و یا دنیاطلبی است. باید توجّه داشت که صرف تبلیغ یک کالا و یا یک فرآورده و همچنین یک سنّت و یا یک آئین مطمئناً زمینه و بستر لازم را بدون در نظر گرفتن آثار مترتّب بر آنها، همواره وفق مراد مبلّغین تعبیه نخواهد ساخت. موضو.ع اشاره شده را می توان با نمونه زیر تبیین کرد : خانواده ای را در نظر بگیرید که در آن فساد اخلاقی، دروغگویی، بی مهری، عداوت، کینه، حسد، بُخل، وجود دارد. چنانچه بپذیریم که این قبیل رفتارها از والدین سرچشمه گرفته باشد، آیا اعضای این خانواده و فرزندان نسبت به امر و نهی والدین تمکین خواهند نمود. فرض کنید، پدر و مادر خانواده ای امرار و معاش خود را از طریق ی تأمین می کنند. آیا هیچ نصیحتی از سوی خانواده به فرزندان مبنی بر صداقت و احترام به حقوق مردم کارساز خواهد افتاد؟ همچنانکه ملاحظه می کنید، شکل گیری فرهنگ و تغییر باورها از مقولاتی نیست که من بخواهم و تو بخواهی و همچنین آنها بخواهند عملیاتی گردد، بلکه اعمال و کردارها و بالاخص گفتمان کارکردی مسئولان یک جامعه است که به عمق یک خواسته تحقّق می بخشد. یک نمونه عینی : سال 1357 شمسی مردم انقلاب د. خون دادند، از جان خویش گذشتند، حکومت ضد بشری پادشاهی فرو ریخت، شعار ها در دایره و حول جامعه بی طبقه توحیدی بود، همه به یکدیگر کمک می د، ی را در فکر خود و خودخواهی نبود، اصولا همه همِّت ها برای زیستن همگانی سیر می کرد، ارزشهای دینی جان تازه ای می گرفت، تهران با حضور آیت اله طالقانی که خدایش او را با انبیاء الهی محشورکند، مملو از جمعیت می بود که همه خود آمده بودند و نه اینکه...، هیچ اخباری مربوط و منتسب به اینکه ی از مسئولان جامعه ی کرده است، به گوش نمی رسید. جنگ تحمیلی آغاز شد، همه یکصدا از ت و ...

مشاهده متن کامل ...