209 شاخص های عمده مدیریت در اعصار گوناگون اعصار گوناگون مدیریت را می توان به چهار دوره مانند زیر طبقه بندی کرد: 1 - عصر شکار 2 - عصر کشاورزی 3 - عصر صنعتی 4 - عصر اطّلاعات و یا دوره فراصنعتی 1 - عصر شکار : یکمین مدل مدیریتی در این عصر را می توان مدل جمع آوری شکار نام نهاد. این مدل مشتمل بر گروههای بسیار کوچک مردم بود، مردمی که همواره مشغول مهاجرت و تحرّک بودند و تنها دغدغده آنها تهیّه غذا و سایر نیازمندیهای ضروری زندگی بود. 2 - عصر کشاورزی در این دوره توانایی افراد در کار و تلاش افزایش یافت، بطوری که افراد توانستند به اندازه ای غذا و خوراک تهیه کنند که افراد غیر فعّال نیز بتوانند از آنها بهره مند گردند. 3 - عصر صنعتی در این عصر با استفاده از ماشینهای مکانیکی و افزایش خارق العاده تولیدات و انبوه محصولات کشاورزی، قسمت بزرگی از نیروی کار در مسیر تولید کالاهای مصرفی متمرکز گردید. 4 - عصر اطّلاعات و فراصنعتی در این دوره اکثریت افراد جامعه در کشورهای صنعتی دست اندر کار تولید محصولی به نام اطّلاعات هستند، بطوریکه عدّ ه اندکی در امر تولید مواد غذایی و بطور نسبی افراد کمتری در بخش تولید محصولات صنعتی اشتغال خواهند داشت، در حالی که بسیاری از افراد در امر تولید و پردازش اطّلاعات مشغول خواهند بود.

مشاهده متن کامل ...