یکجایی از زندگی که رسیدی، می فهمی اونی که زود میرنجه زود میره، زود هم برمیگرده. اما اونی که دیر میرنجه دیر میره، اما دیگه برنمیگرده یادم باشد ، امشب بعضی از آرزوهایمــ را دَم ِ در بگذارم تــا رفتگـــر ببــــرد ! بیچــاره او . . . ما بقــی را هم نقــدا” بــا خود بــه گور می بـــرم . . . ما بقــی همــان ” آرزوی بــا تــو بودن ” است نتــرس عزیزم . . . حتــی آرزوی ِداشتنت را هم بــه ــی نمی دهم . . . مخاطب خاص

مشاهده متن کامل ...