تنش برشی در یک سیال که بین دو صفحه موازی جریان دارد : الف) در تمام سطح مقطع ثابت است ب) در روی دو صفحه صفر است و تا نقطه ی مبنا به طور خطی افزایش می یابد. ج) در سطح مقطع مورد نظر به شکل سهمی تغییر می کند √د) در نقطه ی میانی صفر است و با افزایش فاصله از آن نقطه بطور خطی تغییر می کند تست فصل 5 مکانیک سیالات استریتر سوال هیدرولیک کارشناسی ارشد ی فاضلاب 1393

مشاهده متن کامل ...