حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون ی شیمی تجزیه آزاد 97 - 98شرکت کنندگان در آزمون ی 97 که بعد از دریافت کارنامه آزمون ی خود ، مجاز به انتخاب رشته ی آزاد شدند ، می توانند با مطالعه دقیق دفترچه انتخاب رشته ی آزاد 97 و با استفاده از کد دسترسی به انتخاب رشته آزاد ی ، نسبت به انتخاب رشته در زمان انتخاب رشته ی آزاد 97 اقدام کنند . داوطلبان انتخاب رشته در واحد های آزاد ، بهتر است از حدنصاب قبولی در این مطلع شوند تا بتوانند به بهترین نحو ممکن رشته محل های را انتخاب نمایند یعنی رشته محل هایی با شانس قبولی بیشتر را اول لیست قرار دهند . در ادامه نحوه محاسبه و ج  حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون ی شیمی تجزیه  آزاد 97 را آورده ایم .نحوه محاسبه حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون ی شیمی تجزیه آزاد 97کارشناسان مرکز مشاوره تحصیلی تحصیلیکو پس از بررسی کارنامه های انتخاب رشته ی آزاد 96 ، اطلاعات مفیدی را جمع آوری کرده و با استفاده از روش های آماری حدنصاب و تراز دعوت به مصاحبه آزمون ی شیمی تجزیه آزاد 97 را به سه بخش خوشبینانه ، منطقیو بدبینانه طبقه بندی نموده اند . در نتیجه هرچقدر تراز ب شده داوطلبان به محدوده تراز بدبینانه نزدیک تر یا بیشتر باشد ، داوطلبان شانس بیشتری در آن رشته محل دارند و همچنین هر چقدر تراز داوطلب فاصله بیشتری از محدوده خوشبینانه داشته باشد ، شانس کمتری برای قبولی در آن دارد . در جداول زیر های با تراز قبولی بالا در ابتدای لیست و های با تراز پایین تر در انتهای لیست معرفی شده است . این محدوده ها با توجه به قبولی های  ی شیمی تجزیه آزاد 96 محاسبه شده اند و معتبر ترین و نزدیک ترین راهنما برای داوطلبان علاقه مند به انتخاب رشته آزاد 97 می باشند ، ولی ممکن است آمار قبولی های امسال کمی با سال گذشته متفاوت باشد . در ادامه کلیه هایی که آمار آن ها در دسترسمان بود معرفی شده اند که ممکن است بعضی از آن ها در دفترچه انتخاب رشته ی 97  ، دارای ظرف ...

مشاهده متن کامل ...