روضه خوانی حضرت زهرا(س) دریافت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ زمینه| دلخوشی من بودی پیشنهاد دریافت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سنگین| اگه تسبیحم شده نام تو پیشنهاد دریافت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سنگین| دل فاطمه است دریافت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ شور| روی سیاه آوردیم آقا دریافت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ روضه پایانی| الهی که بمیره حیدر دریافت

مشاهده متن کامل ...