مناجات خوانی| با اینکه بی وفایم خیلی دلم گرفته کربلایی حـامد عـطریان دریافت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ روضه خوانی کربلایی حـامد عـطریان دریافت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ زمینه| از چشم لیلی از چشم مجنون کربلایی حـامد عـطریان پیشنهاد دریافت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ شور| نزنی رومو زمین کربلایی حـامد عـطریان دریافت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ شعر خوانی| نقد حرف کمی نیست هرکه هست کربلایی حـامد عـطریان پیشنهاد دریافت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مشاهده متن کامل ...