تأملی در نقش الگوبخشی و هویت بخشی سنتی اعضای هئیت علمی *** یاداشت منتشر شده برای بار نخست در پایگاه اینترنتی عیار آنلاین (رصد و پایش مسائل اساسی کشور) در نگاه نخست، عامل و حامل فرهنگی و فرهنگ­ ساز است و علاوه بر رس علمی (آموزشی و پژوهشی) که دارد، بازتولید مبانی ارزشی و فرهنگی در جوامع را نیز بر دوش دارند. مروری بر رس ­ های نشان می­ دهد که این نهاد از اوان شکل­ گیری و تکوینی خود تا امروز که با ­ های­ مدرن روبرو هستیم، رس ­ ها و کارکردهای اجتماعی – فرهنگی و تربیتی، به هر منظور و هر ملاحظه جزء رس ­ های اصلی آن­ها بوده و کانون تولید و انتقال فرهنگ­ ها و ارزش ­ها و سنت­ ها تلقی می­ شوند و حتی اثربخشی رس علمی آنها نیز در گرو همسویی آن با نظام ارزشی و فرهنگی آن جامعه است و فی نفسه ارزش ندارد. بنابراین، تولید، عرضه و انتقال آموزش و پژوهش و فناوری­ های حاصل از آن خالی از معنا و ارزش و نگاه فرهنگی نبوده و در ظرف و زمینه فرهنگی آن جامعه است که اهمیت پیدا می­ کند. چنان که آلدس ها لی1 در "دنیای قشنگ نو2" نشان داده است، می­ توان فنونی برای تولید بردگان یا کنترل مغز و نظایر آن بوجود آورد3. اینکه در ­ها و مؤسسات آموزش عالی، عرضه و انتقال دانش در بستر چه ارزش ­ها و فرهنگ­ هایی انجام می­ گیرد، می­ تواند به توسعه دانش در قلمرو آن فرهنگ، معنا و مضمون متفاوتی بخشد و در نهایت منجر به تربیت افرادی به قول هاینه "مردان شه" شود. وی آن را چنین یاد می­ کند: "شما ای مغرور مردان عمل، این نکته را ثبت کنید! شما هیچ نیستید جز ابزار مردان شه، آنان که اغلب در فروتنانه ­ترین گوشه­ های عزلت، شما را به کار دلخواه ­تان منصوب کرده ­اند. ما میلیان روبسپیر 4 صرفاً دست از آستین به در آمده ژان ژاک روسو بود ..."5. بی­ توجهی به چنین نگاهی در آموزش عالی، با توجه به تحولات پیش ­روی آن از جمله؛ جهانی­ سازی آموزش عالی که بنا به دیدگاه­ هایی در پی ی ان­ سازی اصول، هنجارها و سبک زندگی و ارزش ­های خاص و ترویج و تحمیل فره ...

مشاهده متن کامل ...