برای اعتراض به نادیده گرفتن نقش پرستار در اجرای طرح نظام سلامت و عدم اجرای قانون تعرفه گزاری خدمات پرستاری نامه ای در سایت خانه پرستار قرار گرفته است، در این حرکت گسترده شرکت کرده و در لینک زیر نامه را امضا کنید http://khp.ir/vote.htm

مشاهده متن کامل ...