پسران و دختران مجرد باید ازدواج کنند.اولین نیاز اقتصادی پسران برای ازدواج ، اشتغال و درآمد اقتصادی است.اشتغال برای پسران آنها را آماده ازدواج می کند . ( از نظر اقتصادی )ولی اشتغال برای دختران آمادگی آنها را برای ازدواج کاهش می دهد. زیرا توقع دختر شاغل از دختر غیر شاغل بیشتر می شود و کمتر احساس نیاز به س ناه و همسر برای خود احساس می کند.از طرف دیگر وقتی یک دختر مجرد در یک محل مشغول بکار می شود جای یک پسر را گرفته که می توانست برای یک خانواده نقش تامین اقتصادی را بازی کند.در نتیجه اشتغال دختران مجرد از دو سو باعث تعویق ازدواج و بالا رفتن سن ازدواج می شود.را ار :تا برطرف شدن مشکل بیکاری پسران مجرد از استخدام دختران مجرد در مشاغلی که مربوط به پسران است به طور قانونی جلوگیری بعمل بیاید.نتیجه این قانون :استخدام بیشتر پسران و آمادگی بیشتر پسران مجرد برای تشکیل خانواده و رفع معضل بیکاری پسران که تامین کنندگان اصلی اقتصاد خانواده هستند.آمادگی بیشتر دختران جوان برای قبول ازدواج و کاهش سن ازدواج و افزایش آمار ازدواج.توضیح:جملات فوق قطعی نبوده ولی در اکثر موارد صادق هست.

مشاهده متن کامل ...