پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی

سایه
درخواست حذف اطلاعات
وقتی پشت سرم را نگاه می کنم ، می بینم سایه ام نیستانگار سایه ام هم حوصله مرا ندارددر کوچه ها به دنبال ی هستم که نشانی سایه ام را از او بپرسممن ، آدم تنهای شهراین روزها به دنبال درختی هستم تا زیر سایه آن آرام گیرم ولی به گمانم درخت ها نیز با من قهرند و سایه ی خود را از من دریغ می کنندآشفته ام ، اگر خدا را نداشتم معلوم نبود از کجا سر در می آوردم

مشاهده متن کامل ...
امتحانات ، ، فوتبال
درخواست حذف اطلاعات
خداروشکر بعد از یک ماه و چند روز امتحاناتم تموم شد و راحت شدم ، ترم شیشم به سادگی گذشتحالا یه ترم دیگه مونده تا فارغ حصیلی چقد مثه همیشه زود دیر شد ........................ دیگه آزادم و راحت ، میرم فوتبال میبینممیره تا چار ساله دیگه ، اگه امسال نبینمگرچه می دیدم همون موقع که داشتم امتحانولی حالا می بینم فوتبالارو با دل و جانبه امید برد بوسنی و صعود و افتخارواسه برد تیم ملی می کشیم همه هوار

مشاهده متن کامل ...
ماه رمضون
درخواست حذف اطلاعات
دعوت به مهمانی شدیم *** بار دگراز سوی اوباشد مبارک بر شما *** مهمانی پروردگاراین ماه را در رحمت است *** هر که عاشق شد دلشازمرد و زن ، از پیر و د *** از روزه دار و روزه خوار

مشاهده متن کامل ...
معرفت می خواهد
درخواست حذف اطلاعات
عاشقی ، عاشق شدن در لحظه نیستمعرفت میخواهدکه بمانی و بدانی همه چیزدل ز کف دادن و شی نیستبه خودم می گویممن که می دانم هنوزمعرفت در من نیستهمه دلواپسی ام در این استکه بمانم سر عاشق شدنم...ماندن از دلدادگیسنگین تر استعشق را با ماندنش می خواهم

مشاهده متن کامل ...
پرواز
درخواست حذف اطلاعات
همیشه پرواز قشنگترین حس انسان ها بوده استهمیشه دلمان از زمین گرفته است و دوست داشته ایم به آسمان بپریماما چگونهما که نه پری برای پرواز داشتیم و نه سکوی پرت همیشه فقط خیال می کرده ایماما بادکنک ها نمونه ای خوبی برای پروازندوقتی به بالا می روند ، نمی دانیم به کجا می روند و چه می شوندفقط می روند و می روند تا اینکه دیگر هیچ چشمی آن ها را نمی بیندای کاش بادکنک بودیمآره بادکنک بودن آرزوی عجیبی است ولی حداقلش این است که قشنگ است.

مشاهده متن کامل ...
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This

Copyright © Panjere All Rights Reserved.