خدارا یک نگاهی سوی ما کنز چنــگ نفس امــاره رهــا کنکرم کن مهدیـا در خدمت خودنصیـــب و روزی ما کـربـــلا کن . . ......................................هر راه بجز راه تو کج خواهد شدبی لطف تو آسمان فلج خواهد شدما منتظران اگر بخواهیم همهامسال همان سال فرج خواهد شد.................................گفتم شبی به مهدی، اذن نگاه خواهم!گفتا که من هم از تو، ترک گناه خواهم!گفتم که ای م، از ما چرا نهانی؟!گفتا به چشم محرم همواره آشکارم!...........................................می نویسم که شب تار، سحر می گرددیک نفر مانده از این قوم، که برمی گردد… ماس دعای فرج

مشاهده متن کامل ...