مادر یعنی زندگی مادر یعنی عشق مادر یعنی مهر مادر یعنی اون فرشته ای که با اشکت ، اشک میریزه با خنده هات می خنده مادر یعنی اون فرشته ای که نگاهش به توئه و با هر...لبخندت ، زندگی میکنه مادر یعنی اون فرشته ای که موهاش سفید میشه برای بزرگ تو به تو میگه ؛ پیر بشی مادر ، درد و بلات به جونم...مادر یعنی اون فرشته ای که صبح که خو آروم میز صبحونه رو میچینه تا وقتی بلند شدی زندگی رو لمس کنی مادر یعنی اون فرشته ای که شبایی که غم داری یا مریضی تا صبح بالا سرت می شینه و نگرانه مادر یعنی اون فرشته ای ، که وقتی موقع کار میگی خسته شدم با اینکه پاهاش درد میکنه میگه تو بشین مادر من انجام میدم مادر یعنی اون فرشته ای که هیچ وقت باور نمیکنی مریض بشه یا پیربشه چون همیشه و توی هر ح ی به روت لبخند میزنه مادر یعنی اون فرشته ای که طاقت دیدن اشکاش رو نداری ...مادر یعنی همه زندگی ...

مشاهده متن کامل ...