پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی

چشم انداز شهری و توسعه پرچمی (بخش نخست)
درخواست حذف اطلاعات
تغییر جزء ج ناپذیر جامعه ماست. مقیاس و سرعت تغییر در طول دهه 1980 شت پیدا نموده و در پایان این دهه مشخص شد که بسیاری از این تغییرات دارای اهمیتی ماندگار و دی ا هستند. فروپاشی بلوک شرق چشم گیرترین مجموعه از این رویدادها بود. این فرآیند و نوید تحولات بیشتر همچنان ادامه خواهد داشت. همانطور که فرهنگ غالب غرب به سمت یک هزاره یا دوران طلایی پیش می رود، روان شناسی سال های آینده انتظاراتی را پیرامون آنچه پیش می آید و چشم اندازی که مردم تمایل دارند ببینند به وجود می آورد. ما در سده ی آینده می خواهیم چه نوع ایی را ببینیم؟ چگونه از اینجا به آنجا دست خواهیم یافت؟ بررسی تجارب ما از دوران اخیر به منظور شکل دهی به فرآیندهایی که محیط شهری ما را شکل و تغییر خواهند داد، اساس تحقق انتظارات ماست. نوسازی بافت موجود و بازآفرینی بافت های ناکارآمد و متروکه یکی از بزرگترین چالش های پیش روی ما در مسیر رفاه جامعه است. این چالش نه تنها دربرگیرنده کالبد شهر است، بلکه متأثر از فساد و تباهی نیز هست. بنابراین این موضوع دو پرسش اساسی را مطرح می کند. پرسش اول در ارتباط با میزان شکاف بین چشم انداز ما برای ا و محدودیت های دستی به این امر در شرایط اقتصادی، و اجتماعی متغیری است که در سال های آینده وجود خواهد داشت. دومین پرسش باید به ماهیت چشم انداز ما برای ای آینده رسیدگی کند و باید بپذیریم که چشم انداز ما به طور قابل ملاحظه ای تغییر کرده و خواهد کرد. چشم اندازهای ما معمولاً ملغمه ای از ایده هاست. این ایده ها از تمایلات و نگرانی های کنونی شکل می گیرد، مانند: محیط سالم، امن و جذاب؛ شهری بدون بی خانمان؛ شهری که شهروندان و سازمان ها به جای دست اندازی، در آن سهیم باشند؛ خانه و درآمد کافی برای هر فرد؛ فرصت هایی برای تعقیب منافع تجاری، توسعه و دیگر فعالیت ها؛ ارتباطات و زیرساخت های خوب؛ شهری با فرهنگ عالی؛ هر یک از این ایده ها اشاراتی برای اجرا دارد. این ایده ها از کجا سرچشمه می گیرد؟ چه ی درباره ...

مشاهده متن کامل ...
چشم انداز شهر و توسعه پرچمی (بخش دوم)
درخواست حذف اطلاعات
بازاری شهری داشتن چنین چشم اندازی دارای راه بی پایانی است، با این حال، شکل گیری آن آغاز شده است. صورت بندی چشم انداز، از نوآورانه ترین عناصر اخیر توسعه شهری نشات می گیرد و آن فرآیند «بازاری شهری» است. توسعه یک راهبرد بازاری منسجم برای هر شهری هنوز بعید و دور از دسترس به نظر می رسد، در واقع ممکن است برای دستی به چنین آرمانی از لحاظ مفهومی، و نیز در مراحل اجرا به لحاظ معنایی، محدودیت هایی جدی وجود داشته باشد. هدف بازاری شهری، خلق راهبردهایی است جهت ترفیع یک پهنه یا کل شهر برای فعالیتی خاص و در مواردی به منظور «عرضه» بخش هایی از شهر برای زندگی، فعالیت های مصرفی و تولیدی. هر توسعه موفقی با راهبرد بازار برای آن توسعه آغاز می شود، در حالی که ترفیع آنها اغلب بستگی به بافت بازاری دارد که فراتر از مرزهای آن مکان یا در واقع آن پهنه واقع می شود. گام منطقی بعدی، صورت بندی راهبرد یا«استراتژی شهر» است که خود با طرح موضوعاتی پیرامون منافع ناسازگار درباره این که به چه نوع شهری نیاز داریم، یا چه نوع بازآفرینی و توسعه ای در شهر نیازمندیم، آغاز می شود. به عبارتی، فرآیند بازاری شهری این پرسش را مطرح می کند که دل مان می خواهد چه نوع ایی را ببینیم. چه مفاهیم، ایده ها، تصورات و فرآیندهایی با همدیگر موجب راهبردهای بازاری می شوند؟ به فرض آن که بتوانیم این راهبردها را اجرا کنیم، این راهبردها چه شکلی به شهر ما خواهند داد، و آیا بخشی از چشم اندازی را که دوست داریم، شکل می دهند؟ این فرآیند چانه زنی عملاً با مفاهیمی که نسبتاً آزمون خود را پس داده اند، آغاز شده و نتایجش از شه ها و عمل ما در قرن آینده عبور خواهد کرد. چندین ح و وضعیت است که اهمیت این چانه زنی ها را مشخص و آشکار می سازد. نخست، بازاری یک فرآیند است، و کاربرد مفاهیم بازاری برای ا نو و خام. بسیاری از مفاهیم به سادگی بین خدمات و کالاها جابجاشدنی نیست و افزون بر این، مناسب بودن آنها را هواداران شان ارزی می کنند. بنابراین ...

مشاهده متن کامل ...
چشم انداز شهر و توسعه پرچمی (بخش سوم)
درخواست حذف اطلاعات
بازاری و توسعه پرچمی[1] هدف اصلی توسعه پرچمی (این مفهوم گاهی معادل با پروژه های شاخص یا پروژه های محرک توسعه در ادبیات مدیریت شهری ما است)، منحصر ساختن و متمایز «تغییر» برای شهر است. قابل پیش بینی است که تغییر فراتر از مرزها و محدده های فیزیکی پروژه پرچمی گسترش یافته و موجب توسعه بنیان اقتصادی و منطقه و شهر شود. پس بلادرنگ افق دید ما را گسترده تر نموده و موضوعات توسعه ای بزرگتری برای اجرای پروژه های پرچمی و سیاست های آتی که ساختار شهر را فراسوی هزاره سوم شکل خواهند داد، مطرح می کند. توسعه پرچمی بخشی از «فروش» یک پهنه و بازاری شهر است. این نکته از خود پروژه ها و هم از مفاهیم گسترده تری نشأت می گیرد که ما می توانیم از آنها آموزه های ارزشمندی برای خط مشی ها و توسعه های آینده فرابگیریم. 1.1. تعریف نخست لازم است که توسعه پرچمی را تعریف نماییم. توسعه پرچمی عبارت است از توسعه هایی بسیار ارزشمند و برجسته که نقشی تأثیرگذار و کاتالی در بازآفرینی شهری دارند و زمانی توجیه پذیرند که بتوانند دیگر سرمایه گذاری ها را جذب کنند. گرچه در مرحله بعدی یک دسته بندی دقیق تری ارائه خواهد شد ولی در اینجا اشاره می کنیم که توسعه پرچمی متشکل از عناصر زیر است: •· توسعه ای که خودش اص دارد که شاید خودپایدار باشد یا نباشد؛ •· نقطه ی است برای سرمایه گذاری بیشتر؛ •· ابزار بازاری است برای یک پهنه یا شهر. این پیشرانه کلی و عمومی، کاملاً جدید نیست. این نوع توسعه در بخش خصوصی و عمومی محلی دارای پیشینه ای طولانی است و نظرش بر این بوده که فوائد گسترده تری نسبت به کارکرد بلافاصله توسعه داشته باشد. در مفهوم خاص پروژه های پرچمی، «ظرافت های» تازه ای وجود دارد. نقش آنها در بازآفرینی شهری در دهه 1980 بسیار مهم و معنادار بوده است که ناشی از توسعه پیش کنشگر پرچمی، برچسب گذاری تعقیبی پروژه ها و همچنین کاهش هزینه های کلی حکومت مرکزی در بازآفرینی شهری در مناطق مرکزی شهر می شود. با وجود این، شاخص ترین ن ...

مشاهده متن کامل ...
چشم انداز شهری و توسعه پرچمی (بخش نخست)
درخواست حذف اطلاعات
تغییر جزء ج ناپذیر جامعه ماست. مقیاس و سرعت تغییر در طول دهه 1980 شت پیدا نموده و در پایان این دهه مشخص شد که بسیاری از این تغییرات دارای اهمیتی ماندگار و دی ا هستند. فروپاشی بلوک شرق چشم گیرترین مجموعه از این رویدادها بود. این فرآیند و نوید تحولات بیشتر همچنان ادامه خواهد داشت. همانطور که فرهنگ غالب غرب به سمت یک هزاره یا دوران طلایی پیش می رود، روان شناسی سال های آینده انتظاراتی را پیرامون آنچه پیش می آید و چشم اندازی که مردم تمایل دارند ببینند به وجود می آورد. ما در سده ی آینده می خواهیم چه نوع ایی را ببینیم؟ چگونه از اینجا به آنجا دست خواهیم یافت؟ بررسی تجارب ما از دوران اخیر به منظور شکل دهی به فرآیندهایی که محیط شهری ما را شکل و تغییر خواهند داد، اساس تحقق انتظارات ماست. نوسازی بافت موجود و بازآفرینی بافت های ناکارآمد و متروکه یکی از بزرگترین چالش های پیش روی ما در مسیر رفاه جامعه است. این چالش نه تنها دربرگیرنده کالبد شهر است، بلکه متأثر از فساد و تباهی نیز هست. بنابراین این موضوع دو پرسش اساسی را مطرح می کند. پرسش اول در ارتباط با میزان شکاف بین چشم انداز ما برای ا و محدودیت های دستی به این امر در شرایط اقتصادی، و اجتماعی متغیری است که در سال های آینده وجود خواهد داشت. دومین پرسش باید به ماهیت چشم انداز ما برای ای آینده رسیدگی کند و باید بپذیریم که چشم انداز ما به طور قابل ملاحظه ای تغییر کرده و خواهد کرد. چشم اندازهای ما معمولاً ملغمه ای از ایده هاست. این ایده ها از تمایلات و نگرانی های کنونی شکل می گیرد، مانند: محیط سالم، امن و جذاب؛ شهری بدون بی خانمان؛ شهری که شهروندان و سازمان ها به جای دست اندازی، در آن سهیم باشند؛ خانه و درآمد کافی برای هر فرد؛ فرصت هایی برای تعقیب منافع تجاری، توسعه و دیگر فعالیت ها؛ ارتباطات و زیرساخت های خوب؛ شهری با فرهنگ عالی؛ هر یک از این ایده ها اشاراتی برای اجرا دارد. این ایده ها از کجا سرچشمه می گیرد؟ چه ی درباره ...

مشاهده متن کامل ...
چشم انداز شهر و توسعه پرچمی (بخش دوم)
درخواست حذف اطلاعات
بازاری شهری داشتن چنین چشم اندازی دارای راه بی پایانی است، با این حال، شکل گیری آن آغاز شده است. صورت بندی چشم انداز، از نوآورانه ترین عناصر اخیر توسعه شهری نشات می گیرد و آن فرآیند «بازاری شهری» است. توسعه یک راهبرد بازاری منسجم برای هر شهری هنوز بعید و دور از دسترس به نظر می رسد، در واقع ممکن است برای دستی به چنین آرمانی از لحاظ مفهومی، و نیز در مراحل اجرا به لحاظ معنایی، محدودیت هایی جدی وجود داشته باشد. هدف بازاری شهری، خلق راهبردهایی است جهت ترفیع یک پهنه یا کل شهر برای فعالیتی خاص و در مواردی به منظور «عرضه» بخش هایی از شهر برای زندگی، فعالیت های مصرفی و تولیدی. هر توسعه موفقی با راهبرد بازار برای آن توسعه آغاز می شود، در حالی که ترفیع آنها اغلب بستگی به بافت بازاری دارد که فراتر از مرزهای آن مکان یا در واقع آن پهنه واقع می شود. گام منطقی بعدی، صورت بندی راهبرد یا«استراتژی شهر» است که خود با طرح موضوعاتی پیرامون منافع ناسازگار درباره این که به چه نوع شهری نیاز داریم، یا چه نوع بازآفرینی و توسعه ای در شهر نیازمندیم، آغاز می شود. به عبارتی، فرآیند بازاری شهری این پرسش را مطرح می کند که دل مان می خواهد چه نوع ایی را ببینیم. چه مفاهیم، ایده ها، تصورات و فرآیندهایی با همدیگر موجب راهبردهای بازاری می شوند؟ به فرض آن که بتوانیم این راهبردها را اجرا کنیم، این راهبردها چه شکلی به شهر ما خواهند داد، و آیا بخشی از چشم اندازی را که دوست داریم، شکل می دهند؟ این فرآیند چانه زنی عملاً با مفاهیمی که نسبتاً آزمون خود را پس داده اند، آغاز شده و نتایجش از شه ها و عمل ما در قرن آینده عبور خواهد کرد. چندین ح و وضعیت است که اهمیت این چانه زنی ها را مشخص و آشکار می سازد. نخست، بازاری یک فرآیند است، و کاربرد مفاهیم بازاری برای ا نو و خام. بسیاری از مفاهیم به سادگی بین خدمات و کالاها جابجاشدنی نیست و افزون بر این، مناسب بودن آنها را هواداران شان ارزی می کنند. بنابراین، ...

مشاهده متن کامل ...
چشم اندازهای شهری و توسعه پرچمی
درخواست حذف اطلاعات
تغییر جزء ج ناپذیر جامعه ماست. مقیاس و سرعت تغییر در طول دهه 1980 شت پیدا نموده و در پایان این دهه مشخص شد که بسیاری از این تغییرات دارای اهمیتی ماندگار و دی ا هستند. فروپاشی بلوک شرق چشم گیرترین مجموعه از این رویدادها بود. این فرآیند و نوید تحولات بیشتر همچنان ادامه خواهد داشت. همانطور که فرهنگ غالب غرب به سمت یک هزاره یا دوران طلایی پیش می رود، روان شناسی سال های آینده انتظاراتی را پیرامون آنچه پیش می آید و چشم اندازی که مردم تمایل دارند ببینند به وجود می آورد. ما در سده ی آینده می خواهیم چه نوع ایی را ببینیم؟ چگونه از اینجا به آنجا دست خواهیم یافت؟ بررسی تجارب ما از دوران اخیر به منظور شکل دهی به فرآیندهایی که محیط شهری ما را شکل و تغییر خواهند داد، اساس تحقق انتظارات ماست. نوسازی بافت موجود و بازآفرینی بافت های ناکارآمد و متروکه یکی از بزرگترین چالش های پیش روی ما در مسیر رفاه جامعه است. این چالش نه تنها دربرگیرنده کالبد شهر است، بلکه متأثر از فساد و تباهی نیز هست. بنابراین این موضوع دو پرسش اساسی را مطرح می کند. پرسش اول در ارتباط با میزان شکاف بین چشم انداز ما برای ا و محدودیت های دستی به این امر در شرایط اقتصادی، و اجتماعی متغیری است که در سال های آینده وجود خواهد داشت. دومین پرسش باید به ماهیت چشم انداز ما برای ای آینده رسیدگی کند و باید بپذیریم که چشم انداز ما به طور قابل ملاحظه ای تغییر کرده و خواهد کرد. چشم اندازهای ما معمولاً ملغمه ای از ایده هاست. این ایده ها از تمایلات و نگرانی های کنونی شکل می گیرد، مانند: محیط سالم، امن و جذاب؛ شهری بدون بی خانمان؛ شهری که شهروندان و سازمان ها به جای دست اندازی، در آن سهیم باشند؛ خانه و درآمد کافی برای هر فرد؛ فرصت هایی برای تعقیب منافع تجاری، توسعه و دیگر فعالیت ها؛ ارتباطات و زیرساخت های خوب؛ شهری با فرهنگ عالی؛ هر یک از این ایده ها اشاراتی برای اجرا دارد. این ایده ها از کجا سرچشمه می گیرد؟ چه ی درباره ...

مشاهده متن کامل ...
برنامه ریزی شهر خلاق و سیاست مداران خلاق
درخواست حذف اطلاعات
برنامه ریزی شهر خلاق و سیاست مداران خلاق مدتی است شهرداری اصفهان در حال برنامه ریزی و اجرای چشم انداز «شهر خلاق» و بازی دوباره جایگاه شهر در سطح ملّی و بین المللی است تا بتواند اصفهان را پرشور و بانشاط تر، سرزنده تر و فراگیرتر و حامی ایده های نو و کارآفرینان فرهنگی خلاق و نوآور کند. اما «برنامه ریزی شهری خلاق» نیازمند شناخت رابطه پیچیده بین خلاقیت و فضای شهری است. فضایی که شهرداری به تنهایی نمی تواند برای آن تصمیم گرفته و بدون هماهنگی در لایه های مختلف در آن مداخله کند به ویژه زمانی که لازم باشد شهروندان خلاق در این فضا حضور پرشور و نشاطی داشته باشند. در این ارتباط، چالش عمده ای که شهرداری با آن روبرو است، این است که چگونه شناخت و درک خود از خلاقیت را به عنوان محرک اصلی رشد به سیاست ها، خط مشی ها و راهبردهای شهری جام ع و یکپارچه در دیگر نهادها و دستگاه های ذیصلاح و ذی نفوذ در تحقق چشم انداز شهر به شیوه ای هماهنگ تبدیل و ترجمه کند. راهبردهای شهر خلاق اصفهان که بازتاب فرهنگ خلاقیت ماست باید در روش ها و منش های کلیه ذینفعان شهر (از تک تک شهروندان گرفته تا نهادهای سیاست گزار شهر) ریشه پیدا کند. چرا که خلاقیت تنها به ایده داشتن مربوط نمی شود، بلکه به توانایی اجرا و پیاده سازی آنها نیز برمی گردد که بدون هماهنگی، همکاری و مشارکت همه جانبه سازمان ها و نهادهای ذیربط در نظام مدیریت شهری اصفهان میسر نمی شود. در نبود سیاست گزاران و مجریان خلاق، پویا و نوآور در سازمان های دیگر، چشم انداز شهر خلاق در حد شعار باقی می ماند. دستی به شهر خلاق نیازمند سیاست های وابسته به هم، طرح ها، برنامه ها و شیوه های کاری هماهنگ و منسجم است، از این رو، مست م تشریک مساعی میان بخش های تی در سطوح مختلف حکومتی، فعالان بخش خصوصی و همه سازمان ها و نهادهای اجتماعی است. به همین خاطر، اصفهان نیازمند ایجاد یک نظام «حکمرانی شهری خلاق» و صد البته با مخاطره پذیری های سنجیده، ی همه جانبه، اصول و ...

مشاهده متن کامل ...
شهروندان اصفهانی بازیگران «اقتصاد تجربه» شوند
درخواست حذف اطلاعات
شهرداری اصفهان در حال برنامه ریزی برای آغاز یک دوره اقتصادی نوین با عنوان «اقتصاد تجربه» در کلان شهر اصفهان است. اقتصاد تجربه به عنوان چهارمین دوره اقتصادی پس از دوره های کشاورزی، صنعتی و خدماتی مطرح شده و رویکرد متفاوتی نسبت به همه ذینفعان شهر به ویژه شهروندان و گردشگران دارد. در اقتصاد تجربه، هر فروشنده یا خدمت دهنده ای حکم یک میزبان را داشته و مشتری یا مخاطب او یک مهمان تلقی می شود و در این ارتباط، میزبان سعی می کند پذیرایی، تجربه یا رویدادی خاطره انگیز و به یادماندنی برای میمهان خود برگزار کند. شعار اقتصاد تجربه این است که «هر کاری، یک تئاتر است و هر محل بی، صحنه نمایش آن تئاتر». بنابراین با چنین دیدگاهی، صاحبان مشاغل تلاش می کنند با درگیر حواس پنج گانه، احساسات و عواطف مشتری، شهروند یا گردشگر در فرآیند عرضه خدمت و محصول و با به وقوع پیوستن تجربه ای لذت بخش، نیازها و خواسته های او را برآورده کنند. این رویکرد در سال های اخیر نقش کلیدی و برجسته ای را در برنامه ریزی شهری و رونق صنعت گردشگری و خدمات وابسته به آن ایفا کرده است. شهر اصفهان، سازمان ها و شرکت ها و به آن نیز با توجه به چشم انداز شهر و ظرفیت های فرهنگی و فضاهای مستعدی که در اختیار دارند می توانند مردم و گردشگران را به ب تجربه های جالبی دعوت کند که در هیچ جای دیگری نظیر آنها وجود ندارد. صاحبان ب وکار باید بدانند که امروزه انسان ها برای خدماتی که دریافت می کنند اهمیتی قائل نیستند، بلکه به تجربه ای که در آن خدمت به دست می آورند اهمیت می دهند. شهرداری از صنوف مختلف انتظار دارد با بازنگری در نحوه فروش محصولات و ارائه خدمات خود مثلاً با آموزش، سرگرمی، ایجاد محیطی زیبا و غیره و در نتیجه ثبت خاطراتی به یادماندنی در ذهن گردشگران به بازاری احساسی شهر کمک کرده و باعث شوند آنها بر مبنای تجربیات خود، سفرشان به اصفهان را تکرار کنند. در آینده ای نزدیک برای مثال باید شاهد آن باشیم که گردشگران و شهروند ...

مشاهده متن کامل ...
نخستین کتاب «بازاری شهری» به زودی به چاپ میرسد
درخواست حذف اطلاعات
کتاب «بازاری شهری» به زودی به چاپ میرسد نوشته: اریک براون © 2008, erik braun ترجمه: بهروز نصرآزادانی و منیره خدابنده لو نمای کلی کتاب چون قصد داریم گرایش بیش از پیش ا به بازاری شهری را توضیح دهیم، در فصل 2 این پژوهش توجه مان را معطوف به بازاری شهری در بستر توسعه شهری خواهیم کرد. این فصل به اولین پرسش تحقیق رسیدگی می کند: چگونه می­توانیم توجه روزافزون به بازاری شهری را توضیح دهیم؟ ما برای درک توجه روزافزون به بازاری شهری از چارچوب چرخه زندگی شهری وندنبرگ (1987) بهره جسته و برداشت های ناشی از کاربرد بازاری شهری را ارزی می کنیم. همچنین به رابطه بین ویژگی های شهر و انگیزه های آن برای بازاری شهری نگاهی خواهیم انداخت. درباره گزاره نخست، انگاشت ما این است که الگوی متغیر توسعه شهری و پیرو آن، شرایط متغیر و چالش های ا بیانگر علاقه روافزون و نیاز به بازاری شهری هست. در ارتباط با گزاره دوم هم ویژگی های خاصی از شهر ممکن است انگیزه ای قوی برای استفاده از بازاری شهری باشد. با توجه به هدف ما در ارتباط با کمک به توسعه نظری بازاری شهری، شالوده اصلی این پژوهش را در فصل 3 بنا نهاده ایم. این فصل در ارتباط با پرسش­های دوم و سوم تحقیق است. بازاری شهری چیست و عناصر اصلی بازاری شهری کدامند؟ و ارزش افزوده بازاری شهری چیست؟ در همین راستا، پرسش هایی را نیز مرور خواهیم کرد، پرسش هایی همچون: پیشرفت ها و تحولات عمده در ادبیات بازاری شهری چه بوده است؟ آیا امکان دارد دانش و تخصص توسعه یافته در شاخه بازاری را برای ا و مناطق به کار برد؟ آیا می­توان موانع کار را از زمینه بازاری دریافت؟ آیا می توان مسائل لاینحل را از دیدگاه شهری شناخت؟ دیدگاه های گوناگون به بازاری شهری چیست؟ چگونه می توان بازاری شهری را تعریف کرد؟ ارزش افزوده بازاری شهری چیست؟ در فصل 4، سوال چهارم پژوهش مورد توجه قرار می گیرد: کاربران (مشتریان) شهری چه انی هستند و نیازها و خواسته های فضایی آنها چیست و پیامدهای ناشی از اتخاذ ی ...

مشاهده متن کامل ...
نخستین کتاب «خلق تجربه در اقتصاد تجربه» به زودی منتشر میشود
درخواست حذف اطلاعات
کتاب «خلق تجربه در اقتصاد تجربه» به زودی منتشر میشود هدف کتاب: خلق تجربه تمرکز این کتاب بر روی خلق تجربه هاست. هدف این کتاب دستی به شناخت و دانش خلق تجربه و انجام این کار با بررسی دیدگاه های گوناگون و نوآورانه نسبت به اقتصاد تجربه است. از همین رو، کتاب بنیان محکم تری برای انجام تحلیل های بهتر و پیچیده تر از خلق تجربه فراهم آورده و راه را برای گسترش تجربه هایی نوآورانه و مبتنی بر تجزیه و تحلیل در بنگاه ها و نهادهای تجربه محور هموار می کند. خلق تجربه فراتر از تولید صرفِ تجربه است که این کتاب کلاً به آن می پردازد. خلق تجربه مفهومی گسترده تر از تولید تجربه بوده و این انگاشت را در بر می گیرد که تجربه ها چیزی بیش از محصولی هستند که تولید می شود. این یک تجربه است که ساخته و پرداخته می شود. خلق تجربه عبارت است از خلق داستان، مضمون یا هر آن چیزی که ممکن است تجربه شود. علاوه بر تولید، فرآیند خلق تجربه ممکن است همه یا برخی از موارد زیر را در بر بگیرد: طراحی، مدیریت، سازماندهی، بازاری ، فروش و کاربست تجربه (چگونگی دریافت تجربه توسط کاربران). این که چند قلم از این موارد در این فرآیند نقش دارند و تا چه اندازه، در هر تجربه ای متفاوت است؛ اما فرآیند خلق تجربه همیشه برخی از اقلام نامبرده را شامل می شود؛ در واقع ترکیب آنهاست که مورد به مورد و از یک نمونه به نمونه دیگر متفاوت است. این کتاب بر اساس علوم، به ویژه علوم اجتماعی نوشته شده، اما علوم انسانی و حتی طبیعی، مانند فیزیولوژی حواس و برنامه های فناوری اطلاعات را نیز در بر می گیرد. گر چه این کتاب دانش محور است، ولی تنها تحلیل های نظری و ی درباره روش تولید و ایجاد تجربه توسط بنگاه ها و نهادهای تجربه محور و چگونگی دریافت آنها توسط عموم مردم را در برنمی گیرد. همچنین کتاب با اتخاذ رویکردی گسترده تر که در جستجوی شرایط خلق تجربه است، شناخت ها و عناصر پیرامون خلق تجربه را ارائه کرده است. این کتاب تاکید می کند که خلق تجربه، کاری ...

مشاهده متن کامل ...
تجلیل شورای ی شهر و شهرداری اصفهان از برنامه ریزان شهری
درخواست حذف اطلاعات
برنامه ی راهبردی شهری « اصفهان – 1400 » برنامه ریزی یکی از وظایف مهم هر سازمانی است که مانند پلی، زمان حال را به آینده مرتبط می نماید و برنامه ریزی راهبردی چون چتری بر عملیات و اقدامات سازمان سایه می گستراند و مدیران و مسئولان امور را در انجام فعالیت هایشان هدایت می کند. جناب آقای بهروز نصر آزادانی با حمد و سپاس از الطاف بیکران خداوند متعال، بدینوسیله تقدیر و سپاس خود را از همکاری بی دریغ و مجدانه جنابعالی در تدوین برنامه راهبردی اصفهان 1400 ارج نهاده و توفیق روز افزون شما را از درگاه ایزد منان، در راستای اعتلای نام اصفهان و خدمت به مردم آرزومندیم. شهردار اصفهان و رئیس شورای عالی برنامه ریزی رئیس شورای ی شهر اصفهان مهدی جمالی نژاد رضا امینی

مشاهده متن کامل ...
وم تمرکز بر آینده پژوهی برای بهبود برنامه ریزی های راهبردی برای توسعه شهری
درخواست حذف اطلاعات
فضاسازی برای مدیریت پژوهش های شهری برای نشان دادن اهمیت جایگاه هر یک از اعضای شور ا و نیز حساسیت تصمیم گیری های آنها می توان از شاخص هایی همچون شاخص های زیر استفاده کرد: · سرانه هر عضو شورای شهر برای تصمیم گیری در خصوص محیط زندگی شهروندان شامل 27000 خانوار و حدود 98000 شهروند می شود. · سرانه هر عضو شورای شهر برای تغییر و توسعه فضای شهری شامل 11 میلیون مترمربع از زمین های محدوده شهر اصفهان است. · سرانه هر یک از اعضای شورا برای تصمیم گیری مالی دست کم 120 میلیارد تومان از بودجه شهرداری است. این شاخص ها و دیگر شاخص های مشابه، اهمیت تصمیم گیری براساس شناخت دقیق شرایط کنونی و نیز توجه به پیامدهای آتی هر یک از سیاست ها، تصمیمات و قوانین اتخاذشده توسط اعضا را به خوبی نشان می دهند. این شناخت مطمئناً میسر نمی شود مگر بر پایه پژوهش ها و تحقیقات راهبردی اجتماعی، اقتصادی، سیاستی و غیره. بنابراین مراجعه اعضای محترم شورا به مطالعات و گزارش هایی که این نیاز را به گونه ای صریح، دقیق و مطمئن برآورده می سازد، امری اجتناب ناپذیر و حیاتی است. خوشبختانه، مرکز پژوهش های شورای ی شهر اصفهان در این دوران سعی کرده است به عنوان یک بازوی علمی و پژوهشی این نیاز را تا اندازه ای مرتفع نماید. از همین رو از کلیه اعضای محترم دعوت می شود ارتباط نزدیک تری با این مرکز داشته و خواسته ها و انتظارات خود را برای ب نتایج تحقیقاتی و پژوهشی در مورد مسائل گوناگون شهر مطرح نمایند. با این حال، رشد شتابان شهر و محدودیت های منابع مدیریت شهری، ما را بر آن می دارد که فضای جدیدی برای پژوهش های شهری فراهم کنیم. فضایی که متمرکز بر یک جهت گیری راهبردی مشخص بوده و به خلق فرصت های گوناگون برای همکاری با نخبگان پژوهشی و دستی به ایده های ناب و گره گشا کمک نماید. ایده هایی که افزون بر رفع دغدغه های مهم جامعه، ما را در مسیر توسعه و پیشرفت در سطح ملی و بین المللی در جایگاه های بالاتری قرار دهد. امروز و بی شک در آینده ای ...

مشاهده متن کامل ...
نظرسنجی و مشارکت پیوسته شهروندی در اجرای طرح ها و پروژه های توسعه شهر
درخواست حذف اطلاعات
نظرسنجی و مشارکت پیوسته شهروندی در اجرای طرح ها و پروژه های توسعه شهر از آنجا که اجرای بسیاری از طرح ها و پروژه های شهرداری ها به ویژه طرح های عمرانی در سطح شهر در مدت زمان طولانی انجام می پذیرد، شهروندان متعددی مواجهه و درگیری بسیاری با این گونه پروژه ها خواهند داشت. این مواجهه می تواند منجر به طرح پرسش ها و مسائل مختلفی برای مردم شود که هر یک در جای خود می تواند به پیدایش ایده و پیشنهاد پیرامون بهبود اجرای پروژه و ارزش آفرینی بیشتر در شهر، یا طرح خواسته و شکایت از مدیریت اجرایی آن گردد. در سال های گذشته، شهرداری ها برای دستی به نظرات شهروندان درباره اجرای طرح های عمرانی اقدام به اجرای طرح های نظرسنجی در دو فاز «حین اجرا و پس از اجرا» می نموده اند که بازخوردهای ارزشمندی را برای بهبود فرآیندهای اجرایی و عملیاتی پروژه ها در بر داشته است. لیکن انجام این نظرسنجی ها به صورت منفصل و در مقاطعی خاص (و بدون ارائه بازخورد به مردم) صورت می پذیرفته است. برای رفع این کاستی، پیشنهاد می گردد با راه اندازی یک وب سایت در پرتال شهرداری و درج پروژه های تصویب شده، امکان گردآوری پیوسته ایده ها و پیشنهادهای شهروندان پیرامون اجرای طرح ها و پروژه ها و/یا دریافت مستمر شکایات و خواسته های مردمی در خصوص آنها فراهم گردد. این امر بر خلاف سامانه های جانشینی همچون 137، تبادل نظر و به اشتراک گذاری اطلاعات درباره پروژه های شهری را برای مردم تسهیل می نماید. چه بسا دیدگاه های مناسب خود مردم برای دیگر شهروندان بصیرت زا بوده و آنها را برای مشارکت روزافزون در توسعه شهر ترغیب و تشویق نماید. چه بسا بتوان با فرهنگ سازی مناسب در آینده ای نه چندان دور، امکان جمع آوری هدایا و کمک ها و شاید مشارکت های مالی مردم برای اجرای طرح های توسعه شهری را از همین درگاه فراهم نمود.

مشاهده متن کامل ...
کدامیک اول است: استراتژی یا تاکتیک (راهبرد یا روش)
درخواست حذف اطلاعات
کدامیک اول است: استراتژی یا تاکتیک (راهبرد یا روش) این پرسش، همان معمای قدیمی مرغ یا تخم مرغ است. برای پاسخ به آن هم نخست باید تفاوت میان استراتژی و تاکتیک روشن شود تا (تنها) پس از آن بتوان به این پرسش پاسخ داد. تعاریف و پاسخ در زیر آورده شده است: پیش از پاسخ به معمای مرغ و تخم مرغ، بگذارید استراتژی و تاکیتک را تعریف کنیم. نخست بگذارید بگوییم سوءبرداشتی بنیادی و خطرناک از این دو مفهوم شده است. معمولاً مردم این دو مفهوم را بجای هم بکار می برند اما نباید این طور باشد، چون این دو مفهوم کاملاً از هم متفاوتند. این تفاوت را می توان به خوبی و این گونه توضیح داد که: مدل های ب و کاری اثربخش، راه حل هایی برای «مسائل» خوب تعریف شده ی مشتریان هستند و مسائلی که شما برای حل انتخاب می کنید، تعیین کننده راهبردهای شما هستند. تاکتیک ها آن چیزهایی هستند که شما برای حل این مسائل انجام می دهید. برای نمونه، به داستان و مای اسپیس (facebook vs. myspace) دقت کنید. مارک زاکربرگ پیرامون مسئله ای که می خواست آن را با وب سایتش حل کند، ایده بسیار روشنی داشت. او را به عنوان راه حلی برای یک مسئله ارتباطی در نظر گرفت- شیوه ای برای گفتگو میان دوستان فعلی. از سوی دیگر، مای اسپیس بر روی حل یک مسئله شبکه کاری متمرکز شد- این وب سایت به عنوان شیوه ای برای یافتن دوستان تازه طراحی گردید. تاکتیک های اولیه هر یک از این سایت ها، بازتاب استراتژی های متفاوت آنهاست. مای اسپیس به شما اجازه می دهد تا برای نمونه با تغییر چیدمان اجزای تاکتیکی به منظور انعکاس شخصیت سایبری خود (و ترغیب دیگران به دوستی با شما)، سایت خودتان را سفارشی و اختصاصی نمایید. در مقابل، زاکربرگ از ارائه چنین کنترلی به کاربران خود پرهیز کرد چون اثربخشی به عنوان یک پلتفرم ارتباطی را کاهش می داد (اگر هر سایت و صفحه ای سفارشی می شد زمان زیادی برای یافتن ع ها و اطلاعات سپری می شد). در نهایت هم مشخص شد به عنوان یک مسئله ثانوی، مسئله شبکه کاری مای اسپیس ...

مشاهده متن کامل ...
رنگ آمیزی تعجب برانگیز جداول سطح شهر
درخواست حذف اطلاعات
در آستانه نوروز 1394، شهرداری چمگردان در شهرستان لنجان اصفهان در راستای تحقق چشم انداز خود و با هدف ایجاد فضایی سرزنده در شهر، طرح رنگ آمیزی جداول این شهر را مورد توجه قرار داد. چشم انداز شهر عبارت است از: چمگردان، شهر زندگی و سرزندگی چمگردان، محور انسجام منطقه ای، شهری است پایدار، با جلوه های رویایی و پیاده راه های سرزنده ای که پر از زیبایی های پویاست. شهری قابل اعتماد، دارای مراکز اقتصادی متمایز که کانون فرصت های جذاب برای رشد اقتصادی ماناست. شهروندانش دانا، بانشاط، دارای انسجام اجتماعی و مشتاق استقبال از سرمایه گذاران و گردشگرانند. چمگردان شهری است شفاف، پاسخگو، مبتنی بر خلاقیت و نوآوری و شهروندگرا با هویتی ایرانی- ی که الگویی است برای دیگران بنابراین، کمیته سیاست گزاری طرح ها و پروژه های شهرداری با مرور طرح های رنگ آمیزی جداول در کشورها و ای مختلف جهان، و با مد نظر قرار دادن پیامدهایی همچون سرزندگی کالبدی، زیبایی های پویا، نشاط اجتماعی، خلاقیت و نوآوری و همچنین الگویی برای دیگران بودن، از قالب های یکنواخت، کلیشه ای و تکراری در رنگ آمیزی جداول پرهیز نموده و طرح ابتکاری و ابداعی زیر را برای رنگ جداول سطح شهر انتخاب نمود. در این طرح برای نخستین بار از سه (رنگ سفید، نارنجی و کرم) استفاده شد تا الف) قاعده رنگ آمیزی با دو رنگ یک در میان را کنار بگذارد؛ ب) میان مبلمان و المان های موجود شهر و رنگ جداول سازگاری و هماهنگی ایجاد کند؛ ج) رنگ های بانشاط و جدیدی را در سطح شهر در معرض دید شهروندان قرار دهد؛ د) اولین گام های خلاقانه و نوآورانه خود را در ارائه خدمات شهری بردارد. ه) و ... در نتیجه ی این امر، در ایام نوروز توجه بیشتر شهروندان، گردشگران و حتی کارشناسان به این طرح ابتکاری جلب گردید. جدای از بسیاری از موافقت ها و اندکی مخالفت، این تصمیم می تواند آغازگر مطرح شدن ایده های دیگری در زمینه رنگ آمیزی جداول شهری باشد. نظر شما درباره این طرح چیست؟ لین ...

مشاهده متن کامل ...
آشنایی با گردشگری خلاق
درخواست حذف اطلاعات
گردشگری خلاق گردشگری خلاق، نسل جدیدی از گردشگری است. گردشگری خلاق نسبت به گردشگری ساحلی و فرهنگی از تعاملات بیشتری برخوردار است که در آن گردشگر با مکان و محیط، فرهنگ رایج آنجا و مردمی که در آن زندگی می کنند، یک تعامل آموزشی، عاطفی، اجتماعی و مشارکتی دارد. گردشگران احساسی نظیر احساس شهروندی پیدا خواهند کرد. بنابراین، این نسل از گردشگری نیازمند آن است که مدیران درها را بر روی خلاقیت باز کرده و آن را به عنوان منبع عظیمی که می تواند فرصت های تازه ای برای تأمین نیازهای رو به رشد گردشگری فراهم کند، به رسمیت بشناسند. تعریف عملیاتی گردشگری خلاق عبارت است از سفر به سوی تجربه ای سفارشی و مورد اعتماد برای یادگیری عملی در حوزه های هنر، میراث یا شخصیت ویژه یک مکان و فراهم کننده ارتباط با انی که در آنجا زندگی می کنند و این فرهنگ زندگی را خلق کرده اند. ریچاردز و ریموند (2000) نخستین انی بودند که این اصطلاح را بدین شرح ابداع د: «آن نوع گردشگری که فرصتی به بازدیدکنندگان برای توسعه ظرفیت خلاقانه آنها از طریق مشارکت فعال در دوره ها و تجربه های یادگیری که ویژگی مقاصد مذهبی هستند، فراهم می کند» (ص. 18). تعریف دومی که توسط شبکه ای خلاق یونسکو در نخستین کنفرانس بین المللی درباره گردشگری خلاق در سانتافه در 2006 ارائه شد، اظهار می کند «گردشگری خلاق، سفری هدفمند به سوی تجربه ای درگیر و معتبر با یادگیری مشارکتی در هنر، میراث فرهنگی، یا شخصیت ویژه ای از یک مکان است که ارتباطی را بین گردشگر و جامعه میزبان و فرهنگ زندگیشان فراهم می کند» (wurzburger et al., 2010, p. 106). چهار مولفه مشترک در هر دو تعریف وجود دارد: اول، تجربه محتوای فرهنگی؛ دوم، مشارکت در محتوای فرهنگی؛ سوم، یادگیری درباره محتوای فرهنگی؛ و چهارم، این محتوای فرهنگی ویژگی و مشخصه ای معتبر از مقصد باشد. در مجموع، گردشگری خلاق در ارتباط با «تجاربی عملی[1] است که از لحاظ فرهنگی، معتبر باشد» (wurzburger et al., 2010, p.18) و به گردشگر اجازه می ده ...

مشاهده متن کامل ...
هر کاری می کنی به کیفیت هوا فکر کن
درخواست حذف اطلاعات
از امروز هر کاری می کنی لطفا به کیفیت هوا هم فکر کن! در این ایام سرد زمستانی وقتی به منزل دوستان یا برخی ادارات سر میزنم می بینم واقعاً هوای داخلی ساختمان بسیار گرم است (در حد 26 درجه). من ایران را کشور پارادو یکال یا متناقض نما می نام. چطور آدمهایی که در تابستان سعی می کنند خنکای 23 تا 24 درجه ای دمای هوا را حس و تجربه کنند و از آن لذت می برند، در زمستان به دنبال هوای گرمتری هستند و از شدت دما لذت می برند؟ فقط کافی است 2 تا 3 درجه از دمای ساختمان را کم کنیم و با لذت هوای خنک تابستانی در زمستان زندگی کنیم. می دانید یعنی چقدر صرفه جویی در مصرف سوخت و انرژی و به تبع آن چقدر کاهش آلودگی هوا

مشاهده متن کامل ...
تحلیل خدمات سقاییان نژاد از دید ی ارزش
درخواست حذف اطلاعات
تحلیل خدمات سقاییان نژاد از دید ی ارزش های مقدس سقاییان نژاد اهل فن آگاهند که ی ارزش، مجموعه روش هایی است که با نگرش سیستمی، کارکردهای اصلی و فرعی خدمات سازمان را شناسایی کرده و ارزش هر کارکرد را نزد ذینفعان آن مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. این روش یکی از ابزارهای لازم برای نشان دادن ارزش خدمات در رابطه با کارکرد آنها است. هدف اصلی ی ارزش، بهینه سازی ارزش خدمت از طریق را ارهای عملی و انتخاب بهترین راه حل برای رسیدن به اه آن با حداقل هزینه در طول عمر خدمات است. در این روش، ارزش خدمت متناسب با توجهی که مردم به آن نشان می دهند و مقدار بهایی که برای آن قائلند، تعیین می شود. به عبارت دیگر، مدیر همواره باید از دیدگاه ذینفعان در مورد ارزش خدمات خود قضاوت کنند. اصولاً درجه موفقیت مدیران در محیط بر شناخت آنها از نیاز ذینفعان و تلاش در جهت برآورده این نیازها استوار است. اما در ی ارزش، گاه محدودیت هایی وجود دارد که به هر دلیلی نمی توان آنها را کنار گذاشت و باید با وجود آن محدودیت ها به بهبود ارزش خدمات مبادرت کرد. به چنین محدودیت هایی های مقدس اطلاق می شود. های مقدس، دشمن ارزش کارکردی بالا هستند. اگر خدمات سقاییان نژاد را در یک دهه خدمت ماندگار بررسی نمایید، خواهید دید که حقاً و انصافاً ایشان منشأ خدمات ارزشمندی بوده اند که بر هیچ ی چه از دیدگاه مردم و چه از دیدگاه مدیران شهری پوشیده نیست. اما بررسی ارزش این خدمات بدون در نظر گرفتن های مقدس جناب آقای سقاییان نژاد خالی از اشکال نیست. چرا که اگر این های مقدس در کار نبودند، ارزش خدمات ایشان ده ها و شاید صدها برابر می شد. در ادبیات ی ارزش این نکته بارها و بارها گوشزد می شود که های مقدس دشمن ارزش ها هستند. کاش می توانستم در اینجا با ذکر نام، به برخی از این های مقدس اشاره کنم. ولی مخاطب این مطلب چنان آگاه است که نیازی به معرفی تک تک های مقدس درون شهرداری ندارد. از همین رو فقط دعا می کنم برای پیشرفت شهر و دستی به آرمان ه ...

مشاهده متن کامل ...
گذاشتن قرآن بر روی
درخواست حذف اطلاعات
گاهی قرآن را بر روی ات بچسبان. شب ها پس از قرائت گهگاه قرآن را به ام می چسبانم و احساسی عجیب و خوشایند را تجربه می کنم. احساس می کنم زنگار آلودگی های دلم فرو می ریزد و دلم سبک می شود. حس می کنم بسیاری از خواهش ها و آرزوها از دلم پرمی کشد. گاهی مثل این است که یک زره محکم پوشیده ام. گهگاه حس می کنم هوای لطیفی مرا احاطه کرده، گاهی اشک ها خود به خود سرازیر می شوند و .... و انگار خدا را همان ها احساس می کنم. امروز واژه های «صدر» را در متن عربی و « » را در ترجمه قرآن جستجو که بخشی از نتیجه جستجو را در زیر آورده ام. در یک نگاه گذرا متوجه می شویم که خدا چقدر به اهمیت داده است. این عجب جایی است: جای نفس، جای دل، جای قلب، جای عقل، جای نشانه های خداوندی، جای نور، جای ... پس خیلی کارها می شود با خود کرد. به نظر من انسان بهترین جا برای نور و نشانه های الهی است (اشاره به سوره عنکبوت آیه 49). اما نور دل و روشنی کو؟ ------------- راحت و آسایش پارینه کو؟ وَنَزَعْنَا مَا فِی صُدُورِهِم (اعراف، 43) و هر گونه کینه‏اى را از ‏ هایشان مى‏ز م. وَنَزَعْنَا مَا فِی صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ (حجر، 47) و آنچه کینه [و شائبه‏ هاى نفسانى] در ‏ هاى آنان است برکنیم. قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِی صَدْرِی (طه، 25) گفت پروردگارا ‏ام را گشاده گردان. أَفَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ (زمر، 22) آیا ى که خدا ‏ اش را براى گشاده و برخوردار از نورى از جانب پروردگارش مى‏باشد.... وَلَکِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِی فِی الصُّدُورِ ﴿حج، 46﴾ لیکن دل هایى که در ‏ هاست کور است یَا أَیُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءتْکُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّکُمْ وَشِفَاء لِّمَا فِی الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِینَ ﴿یونس، 57﴾ اى مردم به یقین براى شما از جانب پروردگارتان اندرزى و درمانى براى آنچه در ‏ هاست و رهنمود و رحمتى براى گروندگان [به خدا] آمده است. الَّذِی یُوَسْوِسُ فِی صُدُورِ ال ...

مشاهده متن کامل ...
رهاورد سفر کربلا
درخواست حذف اطلاعات
امروز دوشنبه دومین روز بعد از اربعین حسینی سال 1436 هجری قمری مصادف با 24/09/93 هجری خورشیدی است و من دیروز از سفر کربلا برگشتم. سفر کربلا، این سفر معنوی، با پاکی و صداقت آدم های خالص و دوست داشتنی با عشق و ارادت به حسین (ع) و بذل توجه ایشان، چند سالی است به صورت میلیونی به رشد قابل توجه­ای رسیده است که نشانه شور دینی مسلمانان است که اگر بیدار شود دنیا را تکان خواهد داد. به نظرم نکاتی که می خواهم عنوان کنم اگر مد نظر همه باشد، می­تواند نتیجه و ثمره سفر را دو چندان کند و در عین حال پیش خود فکر که مفیدترین و بهترین سوغات سفر، نتایج و برداشت های شخصی خودم از سفر است که آن را بیان می کنم: 1- انسانیت، نکته اول این است که همه ما با نیت خوب و انسانی، با آرامش و قلبی پاک با پای پیاده به زیارت می رویم، چه خوب که سوغات گرانقدر سرشت پاک را نه تنها در مسیر رفتن به سرزمین مقدس کربلا بلکه با خود بیاوریم و همیشه با خود داشته باشیم. داستان از این قرار بودکه در برگشت از کربلا به سمت نجف اشرف، وسیله ایاب و ذهاب به سختی و با پیاده روی مسافتی 20 کیلومتری آن هم از طریق کامیون و تریلری امکان پذیر بود و استفاده همه افراد از این وسایل فراهم نبود و این قضیه شاید یک امتحان الهی پس از زیارت بود که از واقعه عاشورا چقدر درس گذشت، صبر و عشق را آموخته ایم و به آن عمل می کنیم. بهرحال در مسیر بازگشت اولویت دادن به افراد مسن، ن و ک ن برای سوار شدن، صبور بودن، رحم ، بد برخورد ن و... برای همه زائران یک امتحان بود و آنچه مهم بود اعتقاد قلبی به اینکه، آنکه ما را به زیارت با پای پیاده هدایت کرده و در این مسیر قرار داده حتماً در مسیر بازگشت تنهایمان نخواهد گذاشت. 2- اسم این بخش را گذاشته ام بچه ناخلف: به نظرم در انتقال فرهنگ دین داری و تربیت دین مداری بجای باطن معتقد و مقید، بیشتر تجمل و رفتار و کردار مقلد گونه ی داشته باشیم. در صورتی که عشق به حسین (ع) دل دادن می­خواهد نه تظاهر. با پای پیاده راهی کربلا شدن عشق در ...

مشاهده متن کامل ...
ی صنایع ادبی: روشی نوظهور در ادبیات؟!
درخواست حذف اطلاعات
چندسالی پیش که به دنبال خلق یک مفهوم یا رویکرد جدید در حوزه های فعالیتی خود بودم و مرتب با واژه ها و عبارت های مختلف کلنجار می رفتم تا بتوانم به نتیجه دلخواه دست پیدا کنم. در این رهگذر، از یک سو چون رشته ی من « ی صنایع» بود و از سوی دیگر، به ادبیات علاقه داشتم، تلاش می بین این دو حوزه ارتباط برقرار کنم. کوتاه سخن اینکه در ادبیات ما کاربرد آرایه های ادبی یا «صنایع ادبی» نظیر تمثیل، استعاره، جناس، سجع، کنایه و غیره بسیار مرسوم است تا خالق اثر بتواند با استفاده از این آرایه ها به جلوه ها و زیبایی های سخن خود بیفزاید. بنایراین بسیار ساده برخورد کرده و دو مفهوم یا دو روش « ی صنایع» و «صنایع ادبی» را با هم درآمیخته و مفهوم « ی صنایع ادبی» را خلق . به این معنا که چگونه می توان با کاربرد روش های ی به تحلیل صنایع ادبی و شیوه های کاربرد آنها توسط خالق اثر پرداخت. از یک نگاه ساده، با است اج آمار و اطلاعات و با بهره گیری از جداول، نمودارها، نگاره ها و نقشه های ی مربوط به صنایع ادبی بکاررفته در یک اثر (نظیر دیوان حافظ) به سبک شناسی و گرایش های فکری و مهارتی پدیدآورنده آن پی برد. یا در نگاهی دیگر، با کدگذاری و تحلیل عاملی واژه ها و مفاهیم بکاررفته در اثر به شناخت شناسی خالق اثر دست یافت. یا کاربردهای دیگری که به ذهن خطور می کند. البته همچون بسیاری از ایده های دیگر، این ایده را چندان دنبال ن و به بررسی چزییات آن نپرداختم. در اینجا هم قصد ندارم به کالبدشکافی « ی صنایع ادبی» از نگاه خودم بپردازم، اما می خواهم از دوستان بپرسم آیا تاکنون کارشناسان و ان حوزه ادبیات با چنین رویکردی به بررسی آثار خلق شده پرداخته اند. آیا این رویکرد نام دیگری در حوزه ادبیات دارد که من از آن اطلاعی ندارم.

مشاهده متن کامل ...
استعلام در اداره ثبت اسناد و املاک شاهین شهر
درخواست حذف اطلاعات
چهارشنبه هفته پیش از دفترخانه اصفهان یک استعلام درباره سند یک ملک به اداره ثبت اسناد و املاک شاهین شهر ارسال شده بود. اداره ثبت نیز به صورت سیستمی وجود مغایرت در نام مالک زمین را اعلام کرده بود و دیگر هیچ. پیش از رفتن، تماس گرفتم تا علت مغایرت را جویا شده و متناسب با آن و همچنین ضمن تهیه و تدارک مدارک لازم مراجعه کنم اما کارمند ثبت اظهار کرد که تلفنی پاسخ نمی دهیم و باید حضوراً به اداره بیایید. امروز ساعت نه و نیم به اداره ثبت اسناد و املاک شاهین شهر مراجعه . قبل از هر اقدامی دوباره علت مغایرت را جویا شدم که کارمند اداره گفت: «حتماً نام مالک در سیستم ما اشتباه درج شده، برو و یک فرم اصلاح سند بگیر تا به مورد شما رسیدگی کنیم». گفتم: «تا ندانم مشکل چیست چگونه فرم را پر کنم؟» گفت: «تو فقط نام مالک را با شماره سند بنویس و بیا» فرم را که دریافت به سمت دبیرخانه رفتم تا آن را ثبت کنم. شوربختانه سیستم دبیرخانه قطع بود و دیدم همه مراجعین جلوی پیشخوان کارمند دبیرخانه، ساعت ها خسته و آشفته سر پا ایستاده بودند. ناگزیر من هم تا ساعت یازده منتظر ماندم. ساعت یازده سیستم فعال شد و درخواست را ثبت . تا ساعت یک ربع به دوازده منتظر تا کارشناس مربوط درخواست ما را بررسی کرد و گفت: «دفترخانه نام مالک را اشتباه ثبت کرده و سند مشکلی ندارد. مجدداً با نام صحیح استعلام کنید». گفتم: «مگر چگونه استعلام شده؟» گفت: «عین نام مندرج در سند باید استعلام کند» گفتم: «بردار! چگونه استعلام شده؟» (با لحنی منزجرکننده و عصبانی) گفت: «نوشته شرکت الف (سهامی خاص)» گفتم: «نام که درست است اشکالی ندارد!» (با نگاه سفیه اندر فقیه) گفت: «اشتباهه، نام مالک در سند "شرکت الف سهامی خاص" است» گفتم: «یعنی چه؟!» گفت: «نام نباید پرانتز داشته باشد» و سرتان را درد نیاورم تا ساعت دوازده و ربع گفتگوی بی نتیجه بین بنده و معاون و کارمند و .... که چرا به صورت ملالغتی برخورد می کنید؟ . . . . .، چرا با یک فهم کور، عمر و هزینه مردم را ...

مشاهده متن کامل ...
استحصال بی رویه از چاه های آب شهرداری
درخواست حذف اطلاعات
امروز 25/3/93، یکی از کارشناسان پرتجربه و آگاه اذعان می کرد از حدود 350 حلقه چاهی که شهرداری برای آبیاری فضای سبز در اختیار دارد نزدیک به 270 حلقه آن قابل بهره برداری است و مابقی آن خشکیده است. این چاه ها بارها و بارها کف شکنی شده و بسیاری از آنها به عمق 300 متری رسیده و شهرداری پیوسته در حال استحصال آب از آنهاست به گونه ای که فرصت احیای آب و ذخیره سازی مجدد آب به چاه داده نمی شود. همین امر باعث شده دیگر چاه های اطراف چاه های شهرداری که دارای عمق کمتری هستند، عملاً خشک شده و کشاورزان را با مشکلات جدی و شدیدی روبرو کند. این کارشناس افزود پس از مدتی نیز به علت خالی شدن منابع و حفره های زیرزمینی، خطر فرونشست زمین شدت پیدا می کند چنانچه هم اکنون نیز در برخی از قسمت های شهر این اتفاق رخ داده است. متاسفانه به علت ایجاد فضای خفقان در شهرداری، هیچ را یارای آن نیست که آمار و اطلاعات چنین شرایطی را بازگو کرده و سیاست های نادرست شهرداری را در حفظ و نگهداری فضای سبز شهر نقد، بررسی و ارزی کند. شهر اصفهان به مدد فضای سبزی که در آن ایجاد شده، زیباست. اما این زیبایی را باید به چه قیمتی حفظ کرد. آیا نمی توان با خلاقیت و نوآوری هم زیبایی را حفظ نمود و هم از مصرف آب در سطح پارک های شهری کاست. به طور مثال، بخش هایی از چمن پارک ها را به زمین های ماسه ای تغییر داد تا شاید ک ن ما محوطه ای برای بازی روی ماسه داشته باشند، و شاید جوانان محلی برای بازی هایی همچون والیبال ساحلی. آیا نمی توان بخشی از چمن را برداشت و بجای آن سنگ های رنگین چید تا علاوه بر ایجاد منظره و چشم اندازی زیبا از مصرف آب کم کرد. و آیا شما طرح های خلاقانه دیگری سراغ ندارید که بتوان آنها را در سطح شهر اجرا نمود و از شدت خطاهای شهرداری فروکاست؟

مشاهده متن کامل ...
کلاهی شرعی بر سر آمار اشتغال
درخواست حذف اطلاعات
20/3/93 برای گرفتن پروانه بهره برداری به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان رفتم. یکی از مدارک لازم برای اخذ پروانه، فرمی است با نام «کاربرگ اشتغال» که ل باید آن را تکمیل کنید. در این کاربرگ، شما باید به تعداد انی که در آینده به استخدام در می آورد، مشخصات افرادی را ذکر کنید. از آنجا که واحد اقتصادی مد نظر تا اخذ پروانه بهره برداری و پروانه ساخت ازمعاونت غذا و دارو و اداره بهداشت، ماه ها فاصله داشت، اظهار ما هنوز با ی برای استخدام مصاحبه نکرده و نمی توانیم کاربرگ مذکور را تکمیل کنیم. کارشناس اداره صنایع در پاسخ گفت: نام برخی از افراد خانواده و دوستان و آشنایان خود را در فرم درج کنید. ثبت مشخصات افراد اجباری و ا امی است. بنابراین از سر کنجکاوی، علت را جویا شدم. کارشناس محترم نیز اذعان کرد: ما برای مشروعیت بخشیدن به آمار اشتغال ایجادشده در استان به ناچار باید این کاربرگ را از متقاضیان پروانه اخذ کنیم. وی افزود: هرچند بر ما مشخص است که این آمار به دروغ تکمیل شده و حتی این را می دانیم که افرادی که در آینده استخدام خواهند شد به تعداد، نیروهای ذکرشده نخواهد بود. همان لحظه به یاد این مثل معروف افتادم که: ما سه جور دروغ داریم 1) دروغ، 2) دروغ شاخدار، و 3) آمار. واقعاً اگر مبنای گزارش ها و سیاست ها و برنامه های ت در خصوص ایجاد اشتغال این کاربرگ ها و آمار باشد، چه انتظاری می توان از ت داشت. وقتی از صدر تا ذیل همه به هم این گونه آمار (دروغ نوع سوم) می دهیم آن هم مبتنی بر داده های ثبت شده، برای تدبیر و امید راهی باقی خواهد ماند.

مشاهده متن کامل ...
شعبه بیمه تأمین اجتماعی و مقاومت! حتی در برابر یک تغییر کوچک
درخواست حذف اطلاعات
یکشنبه همین هفته بود که برای اخذ پاسخ یک استعلام مبنی بر داشتن یا نداشتن بدهی شرکتی باید به یکی از شعبه های تأمین اجتماعی مراجعه می . پس از ارائه مدارک لازم از جمله سند شش دانگ زمین شرکت، پاسخ استعلام را خواستم که کارمند بیمه گفت باید از زمین کارخانه بازدید کنیم. و ده روزر دیگر مراجعه کن. گفتم: برای پاسخ استعلام مبنی بر عدم بدهی شرکت که نیازی به بازدید زمین نیست. اگر شرکت بدهی داشته باشد باید در سیستم های اطلاعاتی و پرونده شرکت ثبت و درج شده باشد. بازدید زمین در این مقوله محلی از اعراب ندارد. کارمند: ما باید مطمئن شویم زمین متعلق به این شرکت هست یا نه و باید بازدید کنیم. گفتم: پس سند زمین چه چیزی را نشان می دهد. آ زمین و ساختمان که دهان باز نمی کند و بگوید که من متعلق به چه شرکتی هستم و ملاک سند ملک است. کارمند: شما چقدر سواد دارید. ظاهراً از رویه های اداری هیچ چیزی سر در نمی آورید. گفتم: ببخشید بنده سواد ندارم. لطفا بنده را توجیه نمایید. ...... از کارمند که ناامید شدم به معاون شعبه مراجعه . جناب معاون نیز در صدد توجیه انجام بازدید و بازرسی با همان عبارت برآمد. وقتی که دوباره همان استدلال را بیان و دید واقعاً کاری غیرمنطقی انجام می دهند و ضرورتی ندارد و بی جهت مراجعه کننده را به دردسر می اندازند، بازهم نقص سیستم خود را نپذیرفت اما با لحنی تعجب اور گفت: لطفا وارد جزییات نشو، کاریش نمی شود کرد، بگذار بازدید انجام شود. رویه ای است که وجود دارد. کاریش نمی شود کرد. و .... یک استدلال کوچک و یک اصلاح کوچک در یک اداره به همین سادگی، ولی نمی شود. واقعاً برای خودمان متأسفم. انگار اصلاً نباید به بهبود این مملکت فکر کرد. وقتی در مقابل تغییری به این کوچکی که اتفاقاً باری را از دوش کارمند برمی دارد، مقاومت می شود، وای به تغییرات بزرگ. با خودم فکر می کنم سایر مراجعه کنندگان چگونه با این موضوع برخورد می کنند. آیا آنها تابع برخوردهای غیرمنطقی کارکنان این جور ادارات هستند یا خیر. ...

مشاهده متن کامل ...
نقدی بر عملکرد سقائیان نژاد (1)
درخواست حذف اطلاعات
شورای شهر اصفهان برای تغییر شهردار به قهرمان نیاز دارد نقدی بر عملکرد شهردار اصفهان از دریچه ی شهری و سیاست گزاری نقد حاضر با رعایت ادب و احترام نسبت به شهردار اصفهان و نیز کلیه مدیران و کارشناسانی که در مجموعه بزرگ شهرداری اصفهان شبانه روز تلاش می کنند، نگاشته می شود. هدف از آن نیز تنها روشن کاستی ها، شکاف ها و خلاءهای چشمگیری است که نگارنده، آنها را براساس درک خود از محیط شهر، شناخت فضای مدیریت شهری و همچنین آشنایی با جو سازمانی شهرداری اصفهان شناسایی نموده و خواستار رفع آنها بوده است. شاید اگر این متن پیش از انتخاب شهردار اصفهان منتشر می شد این شائبه را تقویت می کرد که هدف آن ت یب افراد و اذهان عمومی است، لیکن انتشار آن در این برهه از سال، مجال لازم را برای دفاع از حسن انتخاب خود توسط شورای شهر اصفهان و نیز برای دفاع از عملکرد خود توسط شهردار اصفهان فراهم می کند. در این متن ضمن پاسداشت خدمات برجسته سقاییان نژاد در دو دوره تصدی خود در سمت شهردار اصفهان که منجر به گسترش خدمات و بهبود برخی از زیرساخت های شهری در اکثر نقاط شهر گردیده است، به نارسایی ها و کاستی هایی که در سبک ی و ویژگی های مدیریتی ایشان در یک دهه خدمت آزگار مشاهده شده است، اشاره خواهد شد. این کاستی ها را در سطح کلان می توان این گونه برشمرد که در شهرداری، صلاحیت های لازم برای شکل گیری روندهای مناسب در دهه گذشته وجود نداشته است تا: مزیت رقابتی پایدار برای شهر اصفهان به وجود آید؛مزیت های رقابتی نسبی اصفهان تقویت شده و ارتقاء یابد؛یک ارزش متمایز و منحصر بفرد برای اصفهان خلق گردد؛قانون مداری در شهرداری اصفهان نهادینه شود؛شایسته سالاری در انتخاب ها و انتصاب های درون شهرداری رعایت گردد؛در شهرداری از اغراض جناحی و پرهیز شده و وفاق در مدیریت شهر مد نظر قرار گیرد؛شهردار اصفهان به عنوان یک الگوی رفتاری در مدیریت و ی بدل شود؛ آیا شهردار اصفهان می تواند در چهار سال آینده این مهم را به انجا ...

مشاهده متن کامل ...
نقدی بر عملکرد سقائیان نژاد (2)
درخواست حذف اطلاعات
شورای شهر اصفهان برای تغییر شهردار به قهرمان نیاز دارد نقدی بر عملکرد شهردار اصفهان از دریچه ی شهری و سیاست گزاری ادامه پست قبلی مثالی دیگر، ضعف و سستی در پیاده سازی سیاست قانون مداری است. در سایه این سیاست و با توجه به مواد قانونی متعدد در قانون شهرداری ها و قانون شوراها، بسیاری از کارشناسان خواستار انعکاس بودجه، برنامه های عملیاتی، مصوبات و هزینه کردهای مختلف شهرداری مرکزی، شهرداری های مناطق و سازمان های وابسته در مجموعه رسانه ای شهرداری بودند. به عنوان نمونه، ماده 71 قانون شهرداری، شهرداری ها را مکلف می کند هر شش ماه یکبار منتهی تا پانزدهم ماه بعد صورت جامعی از درآمد و هزینه شهرداری که به تصویب شورای ی شهر رسیده و علاوه بر آن، هر شش ماه یک دفعه آمار کلیه عملیات انجام شده خود را برای اطلاع عموم منتشر کند. ماده 76 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای ی نیز شورای شهر و شهرداری و شرکت ها و سازمان های وابسته موظف می کند به نحو مقتضی و در صورت امکان با راه اندازی پایگاه رایانه ای، زمینه اطلاع عموم و مردم را به طور مستمر از مصوبات، تصمیمات، عملکرد، بودجه، هزینه و درآمد خود فراهم نمایند. همچنین ماده 18 آیین نامه اجرایی شوراهای ی ا اشاره می کند شورا می باید صورت جامع درآمد و هزینه مصوب خود را هر شش ماه یکبار به ضمیمه صورت جامع درآمد و هزینه شهرداری برای اطلاع عموم اهالی به طریق ممکن انتشار دهد. در این زمینه همواره پس از طرح موضوع، توجیه هایی نظیر مخاطره آمیز بودن انتشار این مطالب عنوان می گردید. شاید به زعم شهردار اصفهان و اطرافیان ایشان، قانون گذار از روی ناآگاهی چنین قانونی را وضع کرده است. اگر چنین نیست، چه سیاستی است که اجازه اجرای قانون و انتشار مطالب عنوان شده در قانون را نمی دهد. باز در مقام مقایسه در تهران، کل طرح تفصیلی شهر تهران، کل بودجه شهرداری تهران، گزارش حسابرسی شهرداری و بسیاری از اطلاعات دیگر در وب سایت شهرداری بارگذاری شده اس ...

مشاهده متن کامل ...
نقدی بر عملکرد سقائیان نژاد (3)
درخواست حذف اطلاعات
شورای شهر اصفهان برای تغییر شهردار به قهرمان نیاز دارد نقدی بر عملکرد شهردار اصفهان از دریچه ی شهری و سیاست گزاری ادامه پست قبلی با توجه به ساختار عمودی و سلسله مراتبی ادارت ودستگاه های اجرایی در کشور ما، برنامه ریزی و اداره شهر نیازمند هماهنگی و همکاری با دیگر نهادها و عناصر ذیربط در مدیریت شهر است. لیکن نتایج تحقیقی تحت عنوان ارزی میزان همکاری و هماهنگی شهرداری اصفهان با دیگر نهادها و سازمان های درون نظام مدیریت شهری اصفهان و مصاحبه با مدیران ارشد این دستگاه ها گویای آن است که: مجموعه مدیران شهرداری اصفهان با یک روحیه خودمحوری، اقتدارگرایی و تا اندازه ای استبدادی با دیگر نهادهای خدمات رسان برخورد کرده اند. شهردار اصفهان روابط مستمر و دیدارهای مکرری با مدیران دیگر دستگاه ها ندارد؛ چنانچه در یک دوره ده ساله با برخی از مدیران ارشد آنها یک یا دو بار دیدار داشته اند. شهرداری اصفهان با وجود تخلفات قانونی متعدد، پاسخگوی نهادهای نظارتی و دیگر ذینفعان نیست. آنچه از تحقیق مذکور برمی آید این است که معنای سیاست در شهرداری اصفهان یعنی کاربرد قدرت به منظور اعمال نفوذ بر دیگران برای رسیدن به منافع خود. چنانچه در بیشتر مصاحبه های صورت پذیرفته اشاره شد روحیه خودبرتربینی شهرداری، مانع بزرگی برای ایجاد وفاق میان عناصر دخیل در مدیریت شهر اصفهان می باشد و تا آنجا که خاطره ها به یاد دارد این ویژگی در دوران پیش از آقای سقاییان نژاد وجود نداشته است. در برقراری روابط نیز آنچه بدیهی است اغراض جناحی و نقش بسزایی داشته است. شاهد امر همین بس که طبق قانون و اساسنامه سازمان، مدیرکل دفتر امور شهری استانداری، عضو شورای سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان بوده و باید در جلسات این شورا حضور داشته باشد. ولی شهرداری از این امر سر باز زده و عامدانه افراد دیگری را جایگزین می کند. در کشمکش میان شهرداری و استانداری، کار بجایی می رسد که شهردار اصفهان بجای استاندار برا ...

مشاهده متن کامل ...
نقدی بر عملکرد سقائیان نژاد (4)
درخواست حذف اطلاعات
نبود سیاست های توسعه ای مشخص برای مناطق مختلف شهرداری نیز مشکل چالش برانگیز دیگری است. نگارنده بارها از شهرداران مناطق پرسیده است که چشم انداز و سیاست های اصلی شهرداری در قبال منطقه شما چیست؟ و البته همواره با ابراز بی اطلاعی آنها از آن مواجه شده است. به همین جهت شهرداران مناطق بدون ادراک کافی از آینده منطقه متبوع خود، بسیاری از پروژه های عمرانی و خدماتی را در منطقه تعریف و اجرا می کنند. این امر از آنجا ناشی می شود که یکی از بغرنج ترین مسائل شهرداری این است که ان و مدیران ارشد آن، آشنایی کافی با نظریه های توسعه شهری و چگونگی استفاده از آنها ندارند. این ضعف باعث شده است که بسیاری از حرکت های شهرداری با الگوهای شناخته شده و سیر منظم زندگی اجتماعی مردم ما در تضاد باشد. البته در شهرداری بسیاری از چارچوب های نظری توسعه شهری در حد مطالعه، مورد تحسین قرار گرفته است ولی در زمانی که مدیران ارشد باید حمایت های خود را برای اجرا و پیاده سازی آنها نشان دهند مورد نکوهش قرار می گیرند و فرض را بر آن می گذارند که هر آنچه مدیران ارشد به هر نحوی که می دانند و انجام می دهند، درست است. هر از چندگاهی نیز که برخی از اصطلاحات مرتبط با نظریه ها بر زبان مدیران جاری می شود باید دید خاستگاه آن چیست و با چه قصدی مورد استفاده قرار می گیرد. چنانچه بسیاری از آنها از سازگاری ماهیتی و ریشه های نظری همسو و همراستا برخوردار نیستند. نبود نظریه های معتبر و موثق در شهرداری چه بومی چه غیربومی، مدیران را دچار فرضیه های پیش پاافتاده، مبهم و پراکنده و بالطبع سردرگمی کرده است. این امر به ضعف دیدگاه شناختی شهردار اصفهان و حوزه های برنامه ریز در شهرداری اصفهان برمی گردد که قادر به ایجاد یکپارچگی نظری و وحدت سیاستی براساس نظریه های انتخ نیستند. علت العلل نبود مجموعه سیاست های منسجم در شهرداری اصفهان جهت ایجاد مزیت و برتری برای شهر اصفهان در یک دوره ده ساله آن است که شهردار اصفهان از نظریه های ...

مشاهده متن کامل ...
نقدی بر عملکرد سقاییان نژاد (5)
درخواست حذف اطلاعات
شورای شهر اصفهان برای تغییر شهردار به قهرمان نیاز دارد نقدی بر عملکرد شهردار اصفهان از دریچه ی شهری و سیاست گزاری یکی از ویژگی های منحصر بفرد سقاییان نژاد، این است که به صورت اقتضایی و آنهم قاطعانه تصمیم گیری می کنند. این ویژگی در میان افراد و مدیرانی که توانایی تصمیم سازی و تصمیم گیری هوشمندانه و خبره ندارند، بسیار باارزش است. چه بسا اگر قاطعیت شهردار اصفهان نبود بسیاری از طرح ها و برنامه ها در این شهر به اجرا در نمی آمد. اما یکی دیگر از خصوصیت های سقاییان نژاد همواره این ویژگی را همراهی می کند؛ آن هم این است که نگاه می کنند ببینند محفل چه چیزی را می طلبد و دیگران چه می گویند، و در نهایت ایشان همان گفته های دیگران را با اندکی تغییر به خودشان بازمی گرداند. نگارنده هرگز یاد ندارد که در جلساتی که به منظور تصمیم گیری برگزار شده، وی نظری غیر از صحبت های مطرح شده از سوی دیگران ارائه نموده باشد. برای نمونه، در سال 1389 در یکی از جلساتی که همه معاونین و مدیران ارشد شهرداری در حضور شهردار اصفهان گرد هم آمده بودند، نگارنده خواهان پاسخ به این پرسش از سوی سقاییان نژاد شد که ایشان بفرمایند «اولویت های مد نظر شهرداری برای رفع چالش های شهر و همچنین اولویت های مد نظر برای توسعه شهر اصفهان چیست؟». چرا که اگر جلسه ای در خصوص بافت فرسوده در شهرداری برگزار می شد، شهردار اصفهان ابراز می د که اولویت اول برای بهبود کیفیت زندگی مردم و توسعه شهر، ساماندهی و نوسازی بافت های فرسوده است. در همان روز چنانچه جلسه ای پیرامون حمل و نقل و ترافیک برگزار می شد، ایشان با اکیداً تأکید می د که بجز ساماندهی حمل و نقل و ترافیک و بهبود ناوگان حمل و نقل عمومی، اولویتی در کار شهرداری وجود ندارد و اولویت نخست در کارهای شهرداری رسیدگی به این موضوع است. همزمان، ترویج فرهنگ دینی و انقل ، بهبود فضای سبز، تکمیل قطار شهری، توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، اتمام میدان علی، ساماندهی مشاغل مزاحم ش ...

مشاهده متن کامل ...
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This

Copyright © Panjere All Rights Reserved.