فعالیت ربات سازی با مربیگری خود اعضا آرمین شریفی و سینا رعنایی دو نفر از اعضا نوجوان مرکز کامیاران طی نشستی با مسئول مرکز و زیر نظر ایشان ،کلاس دو نفره ربات سازی را در کانون برگزار د و اولین قدمهای موثر را در این راه برداشتند تا امسال در مسابقه کشوری ربات سازی با نام کانون بدرخشند. قبلا این دو عضو توانسته بودند در مسابقه ربات سازی استانی ربات نقاش را شرکت بدهند.

مشاهده متن کامل ...