-نگار، غمگسار، قرار بخش دل بی قرار، -بهار، لاله زار نوای بلبل و صوت هَزار -امید، صبح عید یگانه کوکب شبهای تار -به پهن دشت صفا تک سوار به تاج و تخت ولا شهریار -یگانه نایب برحق یوسف زهرا بزرگ سیّد حیدر تبار -دراین زمانه غیبت در این سیاهی سرد فروغ مردم چشم انتظار -قسم به خالق م بود ولایت تو نجات بخش من از چنگ نار -غبار پای ّ تو شدن تا بوَد مرا سند افتخار -کدام ناله ز اجداد من اثر کرده است؟ که گشته ام به ولایت دچار -زکودکی چو نگاهم به خنده ات افتاد ربودی از کف من اختیار -نگویمت که بکش دست بر سرم، گویم بیا به دیده ی من پا گذار -به تیز بینی و هوش و درایت و تدبیر ندیده مثل تو را روزگار -به پایداری تو صبر سجده آورده وجود از تو گرفت اقتدار -خورند قبطه مراجع به نوجوانی که گرفت چفیه ی تو یادگار -شدی اسیر نگاه و او هم به تیر غمزه ی تو شد شکار -پس از پیمبر و مولا و خاندان بتول تویی مرا همه دار و ندار -زتیغ خطبه تو در جهان تجلی کرد دوباره معجزه ذوالفقار -چنان تو پوزه فتنه به خاک مالیدی که شد نبرد علی آشکار -قسم به عصمت زهرا قسم به خون حسین قسم به عزت پروردگار -اگر تو لب بگشایی بزرگ و کوچکمان کند عدوی تو را تار و مار -بدان که تک تکمان لشکری برای تو ایم یکی برابر یکصد هزار -من و تمام رفیقان نازنینم را ف ره عشقت شمار -سلاح هسته ای تو ان تواند که خواب هر شبشان انتحار، پ ن :دمم گرم... کی برا آقا اینجوری قصیده میگه ؟؟

مشاهده متن کامل ...