نقل زَمَخشَری ست که روزی ابولهب یک سنگریزه جانب احمد روانه کرد ریگی - به طول و عرض نخود- در کَفَش گرفتاز روی کین، نبی خدا را نشانه کرد تبّت یدا أبی لهب از آسمان رسیدفوراً لهیب خشم الهی زبانه کرد فرمود: هر دو دست وی از تن بریده بادنفرین بر آنکه این عمل ظالمانه کرد یک دست او فقط به کمین نبی نشستخشم خدا به دست دگر هم کمانه کرد با این حساب، کیفر اهل سقیفه چیست؟؟حق ی که حمله بر این آستانه کرد؟ قرآن اگر هنوز می آمد چه می نوشت؟در وصف آنکه خون به دل " اهل خانه" کرد با مصطفى نکرد در آنجا ابولهببا فاطمه هرآنچه که اهل زمانه کرد دشمن ، تقاص لات و هبل را ازو گرفتکار علی و باغ فدک را بهانه کرد با هر دو دست، بست و ش ت و کشید و کشتجان بتول را هدف تازیانه کرد "آتش به آشیانه ی مرغی نمی زنند"نفرین بر آن که شعله در این آشیانه کرد محسن رضوانی پ ن : راستی فاطمیه نزدیک است

مشاهده متن کامل ...