۳چیز را با احتیاط بردار:قدم،قلم،قسم ۳چیز را پاک نگه دار:جسم،لباس،خیال از۳چیز کار بگیر:عقل،همت،صبر از۳چیزخود را نگه دار:افسوس،فریاد،نفرین دیگران ۳چیز را آلوده نکن:قلب،زبان،چشم اما۳چیز را هرگز فراموش نکن:خدا،مرگ ودوست خوب...

مشاهده متن کامل ...