فروغ بهمن پور که به زودی ع هایش از اساتید موسیقی ایران به نمایش گذاشته خواهد شد، می گوید همچنان با خانواده های این اساتید در ارتباطم و به واسطه اعتمادی که دارند به محض این که چیزی در آرشیو پدران شان پیدا کنند، در اختیارم قرار می دهند.

مشاهده متن کامل ...