در تقویم هر کشور روزهایی نامگذاری می شود بعنوان " روز ملی" و در سطحی بالاتر و در جامعه بین المللی برخی روزها بعنوان " روز جهانی" نامگذاری می شوند. این قبیل نامگذاریها اقدامی است نمادین و بهانه ای است برای پاسداشت زحمات متولیان امور و ارج گذاری تلاشها ومساعی پیس وتان و نسل قبل دست اندرکاران و نکوداشت یاد و خاطره متولیان درگذشته و بطریق اولی زمینه ای برای تبیین ، تعمیق و تبسیط یک مفهوم یا یک پدیده یا یک هنجار رفتاری و فرهنگی و ... است.

مشاهده متن کامل ...