خبرنگار رو مه اعتماد به شهر «پارس آباد» رفته تا اندوه، خشم و وحشت مردم عزا در خانه آتنا اصلانی، محل قتل او و سرنخ های جنایت مرد رنگرز را روایت کند

مشاهده متن کامل ...