پژوهشگران یی و سوئیسی، نوعی ربات خودران ابداع کرده اند که به دلیل ساخته شدن از مواد واکنش پذیر، می تواند در آب شنا کند.به گزارش ایسنا و به نقل از تک ا پلور، ان "مؤسسه فناوری کالیفرنیا"(caltech) در و "انستیتو تکنولوژی فدرال خ"(eth zurich) در سوئیس، ربات هایی ابداع کرده اند که بدون نیاز به موتور، "سروو"(servo) یا ذخیره انرژی، قادر به حرکت دادن خود هستند. این ربات ها که نخستین نمونه از نوع خود هستند، می توانند در آب شنا کنند زیرا مواد سازنده آنها، با تغییر دما تغییر شکل می دهند.سروو موتور یا موتور کنترلی نوعی از موتورهای الکتریکی است که با هدف بکارگیری در سیستم های کنترل فیدبک طراحی می شود.

مشاهده متن کامل ...